Doelen en resultaten

Nederland kende tot 1970 unieke zoetwatergebieden, waar eb en vloed voorkwam. Met de aanleg van onder meer dijken en dammen verdween de invloed van getij en verslechterde het leefgebied van planten en dieren.

Kaderrichtlijn Water

Sinds 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De maatregel moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het Europese oppervlakte- en grondwater verbetert. Rijkswaterstaat heeft de taak om door maatregelen de waterkwaliteit in het rivierengebied te realiseren. Het doel is het herstel van leefgebieden voor de planten en dieren die van nature voorkomen in zoet getijdenwater.

Sliedrechtse Biesbosch

Om de waterkwaliteit en ecologie te helpen verbeteren, verkent Rijkswaterstaat mogelijkheden voor de aanleg van 60,5 ha getijdenatuur in het gebied langs de Boven- en Beneden Merwede, zo ongeveer van Gorinchem tot Dordrecht.