Informatie voor gemeenten over Wet ruimtelijke ordening

Rijkswaterstaat heeft het beheer over 3 netwerken: het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem. De belangen van deze 3 netwerken kunnen in uw Wro-besluiten en besluiten op basis van artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo in het geding zijn.

Het betreft bijvoorbeeld:

  • doorstroming en veiligheid op het rijkswegennet
  • voldoende vrije ruimte langs rijksinfrastructuur om toekomstige uitbreidingen van de rijksinfrastructuur niet onmogelijk of onnodig duur te maken
  • instandhouding, onderhoud en beheer van Rijkswaterstaatswerken, zoals wegen en viaducten
  • doorstroming en veiligheid op het rijksvaarwegennet
  • belemmering van de afvoer- en bergingscapaciteit van de grote rivieren voorkomen
  • een gezond, duurzaam hoofdwatersysteem

Handreiking

We willen investeren in het zogenoemde vooroverleg, conform artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. Om andere overheden meer inzicht te geven in welke onderwerpen voor ons belangrijk zijn, bieden we de brochure Rijkswaterstaat en overleg ruimtelijke plannen aan.

Artikel 3.8

Artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat de kennisgeving over de terinzageligging van het ontwerp-bestemmingsplan en het vastgestelde bestemmingsplan wordt toegezonden aan die diensten van Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

Artikel 3.1.1

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bepaalt, dat het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan daartoe overleg pleegt met o.a. die diensten van het Rijk die belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.

Wetgeving

Op basis van deze wetgeving verzoekt Rijkswaterstaat de gemeente dan ook het betreffende organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat tijdig te betrekken bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen, besluiten en visies, waarin belangen van de drie beschreven netwerken zijn betrokken.

Voorts verzoekt Rijkswaterstaat de gemeente voor plannen die betrekking hebben op rijkswater(en) Rijkswaterstaat te betrekken bij het watertoetsproces. Immers een bestemmingsplan alsmede een ontwerp hiervoor gaan vergezeld van een toelichting, waarin onder meer een beschrijving is neergelegd van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding (artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening).

Adres indienen ruimtelijke plannen

Zoekt u het postadres voor het indienen van ruimtelijke plannen bij Rijkswaterstaat? Bekijk de lijst met gemeenten. Daar ziet u onder welk organisatieonderdeel uw gemeente valt, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat Oost-Nederland (ON). Vervolgens zoekt u het adres van uw organisatieonderdeel op.

Diverse adressen per gemeente

Het beheergebied van de regio's is niet precies afgestemd op de gemeentegrenzen. Hierdoor is het mogelijk dat in verschillende gevallen er twee of zelfs drie organisatieonderdelen verantwoordelijk zijn voor het borgen van de netwerkbelangen in uw gemeente.

Voorbeelden hiervan zijn de gemeenten die grenzen aan het IJsselmeer of gemeenten waar een rivier doorloopt. U wordt verzocht dan toch de informatie van plannen, die direct of indirect betrekking hebben op deze grensgebieden, aan de verschillende organisatieonderdelen toe te sturen.

Onderliggende pagina