Rijkswaterstaat en de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt alle wetgeving en regels op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, bodem en water. Burgers en ondernemers kunnen deze nu op 1 plek raadplegen: het digitale Omgevingsloket.

Hier kunnen ze ook zien waar ze een vergunning voor nodig hebben. En deze direct aanvragen.

Samenwerkende Overheden onder de Omgevingswet

Als gemeente krijgt u deze verzoeken digitaal binnen in uw eigen zaak- of vergunningensysteem. Om een aanvraag te beoordelen, moet u soms samenwerken met de rijksoverheid, zoals Rijkswaterstaat. Meer over de samenwerking met rijkspartijen leest u hier op Aan de slag met de Omgevingswet. Daar vindt u ook de ‘Handreiking vergunningverlening en rijkspartijen’.

De 4 rollen van Rijkswaterstaat

  • Rijkswaterstaat als bevoegd gezag: vergunningverlener, toezichthouder en handhaver binnen het beperkingengebied Omgevingswet.
  • Rijkswaterstaat als belanghebbende: beheerder van wegen en water (borging functies scheepvaart en wegverkeer, waterkwaliteit en waterveiligheid).
  • Rijkswaterstaat als initiatiefnemer: realisatie van werken waarvoor vergunningen van gemeenten, provincies en waterschappen nodig zijn.
  • Rijkswaterstaat als gebiedspartner: betrokken bij planvorming van gemeenten, provincies en waterschappen

De 1e 2 rollen lichten we hier toe.

Rijkswaterstaat als bevoegd gezag vergunningverlening

Rijkswaterstaat is bevoegd gezag binnen het beperkingen gebied van rijkswateren en rijkswegen. Ook bij lozingen op rijkswateren is Rijkswaterstaat bevoegd gezag. Aanvragen kunnen rechtstreeks als enkelvoudige aanvraag worden afgehandeld door Rijkswaterstaat, maar ook als meervoudige aanvraag samen met gemeenten, provincies en waterschappen. Rijkswaterstaat heft leges voor de afhandeling van aanvragen.

Voor activiteiten binnen het beperkingengebied rijkswegen worden meervoudige aanvragen afgehandeld in samenloop met de betreffende gemeente. De gemeente is bevoegd gezag en Rijkswaterstaat heeft advies met instemming.

Bij wateractiviteiten binnen een beperkingengebied worden meervoudige aanvragen afgehandeld in samenloop met waterschappen. Daarbij is het waterschap bevoegd gezag. Rijkswaterstaat heeft advies met instemming.

Rijkswaterstaat als belanghebbende

Buiten het beperkingengebied wil Rijkswaterstaat graag bij gebiedsontwikkelingen betrokken zijn. We willen betrokken worden bij alle activiteiten in de nabijheid van weg, vaarweg of watersysteem, die een effect kunnen hebben op het functioneren ervan.

Daarbij kunt u denken aan:

  • Activiteiten rond rijkswegen die leiden tot een toename van verkeer zoals een nieuwe woonwijk of winkelcentrum.
  • Activiteiten rond rijkswegen die invloed hebben op de verkeersveiligheid zoals een reclamezuil
  • Activiteiten langs vaarwegen (rivieren, kanalen), die mogelijk invloed hebben op de veiligheid van de scheepvaart. Bijvoorbeeld hoogbouw die zichtlijnen kan belemmeren of technische installatie zoals zonnepanelen die het berichtenverkeer kunnen beïnvloeden.

Contact

Zo kom je in contact met de regionale vestigingen van Rijkswaterstaat:

Noord-Nederland NN: vergunningenrwsnn@rws.nl

Oost-Nederland ON: on-vergunningen@rws.nl

Midden-Nederland MN: mn-vergunningen@rws.nl

West-Nederland Noord: intakevergunningen@rws.nl

West-Nederland zuid WNZ: vergunningen.wnz@rws.nl

Zee en Delta ZD: zd-vergunningen@rws.nl

Zuid-Nederland ZN: zn-vergunningen@rws.nl