Innovaties in de Kustlijnzorg

Innovaties in de Kustlijnzorg

Elk jaar onderhouden we onze kust met gemiddeld 12 miljoen m3 zand. Hierbij stoten we broeikasgassen uit. Met het programma Innovaties in de Kustlijnzorg willen we ons reguliere kustonderhoud duurzamer maken.

We streven ernaar om samen met marktpartijen 1 of meerdere duurzame en kosteneffectieve innovaties te ontwikkelen.

Achtergrond Innovaties in de Kustlijnzorg

we gebruiken 12 miljoen m3 zand om onze kust te onderhouden

We brengen elk jaar zand aan om ons land te beschermen tegen de zee. Hiervoor zijn baggerwerkzaamheden nodig. Deze werkzaamheden dragen voor een aanzienlijk deel bij aan de totale broeikasgasuitstoot van Rijkswaterstaat.

Duurzaamheidsambitie Innovaties in de Kustlijnzorg

Ons kustonderhoud moet duurzamer. Met het programma Innovaties in de Kustlijnzorg streven we ernaar om (uiterlijk) in 2030 geen broeikasgassen meer uit te stoten met ons kustonderhoud.

Innovatiepartnerschappen

Hiervoor is het nodig nog nieuwe technieken te ontwikkelen, of bestaande technieken geschikt te maken voor gebruik in het kustonderhoud. Voor de ontwikkeling van die technieken hebben we samen met de markt voor een nieuwe vorm van aanbesteden gekozen; het innovatiepartnerschap.

In een innovatiepartnerschap ondersteunt Rijkswaterstaat een marktpartij bij het ontwikkelen van hun innovatie. We beoordelen ingediende innovatievoorstellen op duurzaamheid en kosteneffectiviteit. Positief beoordeelde voorstellen komen in een onderzoeks- en ontwikkelfase, bestaand uit vier trajecten: verkennen, ontwikkelen, testen en valideren, implementeren.

Fasering

In 2019 startte een 1e aanbesteding van innovatiepartnerschappen. Begin 2020 is een 2e aanbesteding gestart. Op dit moment zijn er 9 initiatieven van 8 marktpartijen of combinaties van marktpartijen. Het gezamenlijk doorlopen van de verschillende trajecten duurt meerdere jaren. Elk traject eindigt met een go/no-go-moment waarop de innovatie aan de vooraf vastgestelde criteria voor milieuprestatie, kosteneffectiviteit en omgevingswaarde wordt getoetst. Rijkswaterstaat en de initiatiefnemer besluiten samen of de innovatie door gaat naar het volgende traject. Innovaties die alle trajecten succesvol doorlopen, past Rijkswaterstaat vanaf 2024 ten minste eenmaal toe in een opdracht in het reguliere kustonderhoud.

Innovaties

Op dit moment hebben de initiatiefnemers van de Zandwindmolen, de Zandvleugel en de LEAF-hopper toestemming gegeven om een omschrijving van hun innovatie te delen. Lees meer over deze innovaties in het nieuwsbericht. Zodra ook de andere initiatiefnemers hier toestemming voor geven, maken we hun innovaties op deze pagina bekend.

Ongeveer de helft van de initiatieven bevindt zich nu in het traject ‘verkennen’. De andere helft bevindt zich volop in het ontwikkeltraject of in de afronding daarvan. Hier begint zich nu beter af te tekenen of een initiatief zal kunnen voldoen aan de criteria en welke investeringen nodig zijn voor implementatie. We werken samen met de initiatiefnemers verder aan het verkennen wat daarvoor de beste route is. Het IKZ team werkt daarin nauw samen met het programma Kustlijnzorg, Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud (Routekaart) het programma Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur en Schoon en Emissieloos Bouwen.

Zie ook