Innovaties in de Kustlijnzorg

Innovaties in de Kustlijnzorg

Elk jaar onderhouden we onze kust met gemiddeld 12 miljoen m3 zand. Hierbij stoten we broeikasgassen uit. Met het programma Innovaties in de Kustlijnzorg willen we ons reguliere kustonderhoud duurzamer maken.

We streven ernaar om samen met marktpartijen 1 of meerdere duurzame en kosteneffectieve innovaties te ontwikkelen.

Achtergrond Innovaties in de Kustlijnzorg

we gebruiken 12 miljoen m3 zand om onze kust te onderhouden

We brengen elk jaar zand aan om ons land te beschermen tegen de zee. Hiervoor zijn baggerwerkzaamheden nodig. Deze werkzaamheden dragen voor een aanzienlijk deel bij aan de totale broeikasgasuitstoot van Rijkswaterstaat.

Duurzaamheidsambitie Innovaties in de Kustlijnzorg

Ons kustonderhoud moet duurzamer. Met het programma Innovaties in de Kustlijnzorg streven we ernaar om (uiterlijk) in 2030 geen broeikasgassen meer uit te stoten met ons kustonderhoud.

Innovatiepartnerschappen

Hiervoor is een andere manier van denken nodig in de aanpak van het kustonderhoud. Samen met de markt hebben we voor een nieuwe vorm van aanbesteden gekozen: het innovatiepartnerschap. Deze keuze is tijdens de fase van marktconsultatie gemaakt, het voortraject van de aanbesteding.

In een innovatiepartnerschap ondersteunt Rijkswaterstaat een marktpartij bij het ontwikkelen van hun innovatie. We beoordelen ingediende innovatievoorstellen op duurzaamheid en kosteneffectiviteit. Positief beoordeelde voorstellen komen in een onderzoeks- en ontwikkelfase, bestaand uit vier trajecten: verkennen, ontwikkelen, testen en valideren, implementeren (pilot in de praktijk).

Het gezamenlijk doorlopen van de verschillende trajecten duurt meerdere jaren. Elk traject eindigt met een go/no-go-moment waarop de innovatie aan de vooraf vastgestelde criteria wordt getoetst. Rijkswaterstaat en de initiatiefnemer besluiten in gezamenlijkheid of de innovatie door gaat naar het volgende traject. Innovaties die alle trajecten succesvol doorlopen, past Rijkswaterstaat vanaf 2024 ten minste eenmaal toe in het reguliere kustonderhoud.

Fasering

In 2019 startte een 1e aanbesteding van innovatiepartnerschappen. Begin 2020 is een 2e aanbesteding gestart. Voor deze 2e ronde heeft Rijkswaterstaat actief gezocht naar nieuwe partijen. In het voorjaar van 2021 is meer bekend over het aantal innovaties dat deelneemt aan deze 2e ronde van innovatiepartnerschappen, die ook meerdere jaren zal duren. In 2024 is het programma afgerond.

Innovaties

In de 1e ronde nemen 7 innovaties deel. Informatie over de innovaties maken we alleen bekend als de initiatiefnemers daar toestemming voor geven. Op dit moment hebben de initiatiefnemers van de Zandwindmolen, de Zandvleugel en de LEAF-hopper toestemming gegeven om een omschrijving van hun innovatie te delen. Lees meer over deze innovaties in het nieuwsbericht. Zodra ook de andere initiatiefnemers hier toestemming voor geven, maken we hun innovaties op deze pagina bekend.

Financiering Innovaties in de Kustlijnzorg

Om de innovatieve oplossingen voor het regulier kustonderhoud te ontwikkelen en in te zetten, is € 18 miljoen uit het Deltafonds beschikbaar.

Zie ook