Welke impact heeft klimaatverandering op onze wegen, rivieren en kanalen?

Welke impact heeft klimaatverandering op onze wegen, rivieren en kanalen?

In het programma Klimaatbestendige Netwerken denken we met collega’s en externe partners na over maatregelen om Nederland in een veranderend klimaat veilig, bereikbaar en leefbaar te houden.

Klimaatverandering zorgt voor droogte, hitte, overstromingen en wateroverlast. Daardoor komen bijvoorbeeld bermbranden, kapot asfalt, plassen op de weg, oververhitte bruggen, ondergelopen tunnels en te veel of te weinig water voor scheepvaart steeds vaker voor.

Om onze wegen, rivieren en kanalen voor iedereen in Nederland begaanbaar en veilig te houden, voeren we waar nodig maatregelen uit. Zo blijven we klimaatbestendig, met als ultiem doel een klimaatbestendige infrastructuur en een klimaatbestendig Nederland in 2050.

Samenwerken voor klimaatbestendige wegen en vaarwegen

We voeren onderzoek uit om de mogelijke risico’s als gevolg van klimaatverandering in kaart te brengen. Dit doen we voor de 3 netwerken van Rijkswaterstaat: Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet en Hoofdwatersysteem.

De resultaten bespreken we tijdens dialogen in 2020 en 2021 met collega’s en externe partners. Zo komen we samen tot nieuwe inzichten in de klimaatbestendigheid van onze infrastructuur en mogelijke maatregelen en oplossingsrichtingen. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de RWS Uitvoeringsagenda Klimaatbestendige Netwerken. We herhalen deze aanpak elke 6 jaar.

In gesprek met externe partners

We betrekken externe partners, omdat klimaatbestendigheid van onze infrastructuur nauw verbonden is met de omgeving en haar gebruikers. We gaan in gesprek met het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en marktpartijen. Op die manier kunnen we samen op zoek gaan naar maatregelen om Nederland klimaatbestendig te maken.

Rijkswaterstaat Klimaateffectatlas

Rijkswaterstaat heeft een instrument ontwikkeld om de gevolgen van het veranderende klimaat in beeld te brengen: de Klimaateffectatlas. De Rijkswaterstaat Klimaateffectatlas geeft door middel van kaarten en visualisaties snel inzicht in de kwetsbaarheden en de impact van klimaatverandering voor onze wegen, rivieren en kanalen.

Blader door de Klimaateffectatlas en krijg inzicht in de gevolgen van klimaatverandering binnen jouw regio.