Bloemen zaaien in de berm?

Bloemen zaaien in de berm?

Insecten hebben het moeilijk. Wat is logischer dan bloemen in te zaaien voor bijen, vlinders en andere insecten. Maar toch…

Wat doet Rijkswaterstaat?

Veel insecten leven van de nectar in bloemen. Maar in het Nederlandse agrarische landschap zijn er amper bloemen. In de bermen staan ze wel. Rijkswaterstaat beheert de bermen zó, dat de planten die er thuis horen spontaan tot ontwikkeling komen. Hiervan profiteren de insecten. Ook voor de mens is dat van belang: Ze zorgen niet alleen voor bestuiving van allerlei gewassen en in natuurgebieden. Ook bestrijden ze plaagsoorten als bladluizen, bepaalde keversoorten en rupsen.

Bloemen zaaien in bermen

Een idee was om bloeiende planten in de bermen uit te zaaien. Echter, zonder te weten of dat de insecten echt helpt. Rijkswaterstaat heeft de proef op de som genomen en een stuk berm van 6 km ingezaaid. Dat is gedurende 3 jaar vergeleken met een “gewone berm” met natuurgericht beheer. Er werd nauwelijks verschil gevonden tussen de 2 bermen wat betreft (wilde) bijen, vlinders en zweefvliegen.

Waar?

De berm van de snelweg A4 tussen Delft en Schiedam was gedeeltelijk ingezaaid, en een ander deel niet. Die werden vergeleken. Dit leidde het eerste jaar tot een 6 km lange zee van bloemen en kruiden. Daarna nam de hoeveelheid bloemen af. Ook op andere plaatsen zien we dat na een uitbundige start de bloemenrijkdom afneemt.

De voor- en nadelen

De balans. Inzaaien heeft voor- en nadelen. De grote hoeveelheid bloemen ziet er fleurig uit, maar veel planten komen terecht waar ze van nature niet zouden groeien. De voordelen voor insecten zijn voor onze berm niet gebleken. De bewerking van de bodem en het bloemenzaad zijn kostbaar. Bovendien moet de behandeling na enige jaren herhaald worden. Er zijn mogelijk ook nadelen voor andere dieren die in- of op de bodem leven.

Natuur zelf laten regelen

Rijkswaterstaat is terughoudend met het uitzaaien van bloemenmengsels. Liever zetten we in op het zorgvuldig beheren van de bermen zodat de natuur zelf regelt welke planten en bijbehorende insecten er komen.