Bermonderhoud

Rijkswaterstaat beheert ruim 18.000 ha aan Nederlandse bermen langs de snelweg. Deze zijn belangrijk voor een veilige infrastructuur en voor het bieden van leefgebied voor wilde planten en (kleine) dieren. Wij zorgen door efficiënt bermbeheer en -onderhoud dat alle functies zo goed mogelijk behouden blijven.

Maaien en snoeien

Bermen bestaan uit gras, bomen en bermplanten. Voor voldoende zicht en veiligheid van de weggebruikers maaien we de bermen. Grasmaaien doen we in de meeste gevallen 1 keer per jaar. Dit maaisel voeren we af, zodat het niet op de weg terechtkomt. We beperken hiermee het brandgevaar. Ook is het maaibeheer gunstig voor de soortenrijkdom van planten en dieren zoals insecten, die in graslanden leven.

Veilige bermen creëren

Een berm moet stevig genoeg zijn om een voertuig te kunnen dragen en moet vrij zijn van obstakels. Per rijksweg bekijken en beoordelen we de obstakels in de berm. Op basis hiervan nemen we, waar nodig, maatregelen. We verwijderen bijvoorbeeld bomen en andere obstakels of schermen deze af met vangrails.

Biodiversiteit stimuleren

Onderzoek laat zien dat naast veiligheid bermen belangrijk zijn voor de biodiversiteit van Nederland. De berm is een leefgebied en/of een verbinding tussen leefgebieden voor veel soorten planten en dieren. Door verruiging, sterke toename van bepaalde grassoorten en het veranderde klimaat verdringen een aantal snelgroeiende soorten de andere bermplanten, waardoor de rijkdom aan soorten vermindert.

Momenteel voert Rijkswaterstaat onderzoek uit naar een mogelijke aanpassing van de maaischema’s om gevolgen van de klimaatopwarming op te vangen.