Bermbeheer

Bermbeheer

Rijkswaterstaat beheert vele bermen en oevers die belangrijk zijn voor het functioneren van de wegen, kanalen en rivieren. Op deze grond bevinden zich ook veel groenvoorzieningen met een natuurfunctie. Rijkswaterstaat zorgt door middel van efficiënt beheer en onderhoud dat alle functies behouden blijven.

Maaien en snoeien van bermen

In de zomer maaien we het gras en in de wintermaanden snoeien we de bomen langs wegen, kanalen en rivieren. Zo wordt de functie van de infrastructuur niet belemmerd door het groen. In sommige gebieden kan de (vaar)weggebruiker in de zomer genieten van bloeiende bermen. In de bermen vinden vele soorten planten en (kleine) dieren een toevluchtsoord, waaronder ook zeldzame. Insecten en kleine dieren brengen hun gehele levenscyclus in de berm door. Voor vogels, vleermuizen en andere (grotere) dieren vormen de kanaaloever en wegberm een verbinding tussen hun leefgebieden. Door middel van een uitgekiend bermbeheer kunnen we de technische en verkeerskundige functies maar ook de natuurfunctie van de bermen versterken.

Bloeiende berm langs de A50

Bestrijding Japanse duizendknoop

Rijkswaterstaat beschouwt de Japanse duizendknoop in de berm als niet-wenselijk. Deze soort woekert snel en wortelt diep. Uittrekken met wortel en al werkt maar tot op zekere hoogte, omdat het kleinste stukje wortel weer kan uitgroeien tot een complete plant. Daardoor is de plant erg moeilijk te bestrijden.

Om verspreiding van de duizendknoop te voorkomen, voert Rijkswaterstaat een groenbeheer uit dat is vastgelegd in het Kader Beheer Groenvoorzieningen en voor aanvullende maatregelen in het regionale Groenbeheerplan. Volgens deze documenten bestrijdt Rijkswaterstaat invasieve- of woekersoorten, zoals de Japanse duizendknoop. De soort wordt in toom gehouden door middel van maaien en het zorgvuldig afvoeren van al het maaisel. Het beheergebied van Rijkswaterstaat is onderverdeeld in meerdere regio’s. Elke regio stelt een eigen groenbeheerplan op. De uitvoering van het groenbeheer kan daarom per regio verschillen: maaien en afvoeren van al het maaisel in de periode augustus-september of meerdere keren per jaar maaien. We blijven de studies en ontwikkelingen naar de bestrijding van de Japanse duizendknoop volgen. Hierop wordt waar nodig het Groenbeheerplan aangepast.

Bermen schoonhouden

Dagelijks worden grote hoeveelheden afval achtergelaten langs de rijkswegen. Het merendeel verdwijnt in de afvalbakken en containers die ruimschoots voorhanden zijn. Een deel komt in de berm of op de parkeerplaatsen terecht als zwerfafval. Afval op de weg of in de berm kan een gevaar opleveren voor de weggebruiker. Bovendien trekt zwerfafval nog meer afval aan. Rijkswaterstaat verwijdert zwerfafval daarom zo snel mogelijk. Voorkomen van zwerfafval is natuurlijk het beste.

Veilige bermen

Een veilige berm mag geen gevaarlijke obstakels bevatten en moet stevig genoeg zijn om het gewicht van een voertuig te kunnen dragen. Per rijksweg inventariseren en beoordelen we welke obstakels er in de berm staan en of en welke maatregelen we moeten treffen. Zo worden bomen en andere obstakels die bij botsing een gevaar kunnen opleveren afgeschermd met vangrails of verwijderd. Met deze maatregelen verwachten we de verkeersveiligheid te verbeteren.

Bij een botsing worden obstakels zo snel mogelijk geborgen.

Documenten

Bekijk de pagina Documenten voor onder meer het Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013 en de Leidraad Beheer Groenvoorzieningen 2013.

Onderliggende pagina