Planning en aanpak

Rijkswaterstaat pakt het verbeteren van de veiligheid en doorstroming van de A67 tussen de knooppunten Leenderheide en Zaarderheiken zorgvuldig aan en dat vraagt tijd. Op deze pagina is meer informatie te vinden over de planning en de aanpak van het project.

Wanneer

Klaar: onbekend
Nader te bepalen
  • Uitvoering overige kleine infrastructurele maatregelen
Nader te bepalen
  • Ontwerptracébesluit (OTB) structurele verbreding A67 Leenderheide-Geldrop
Nader te bepalen
  • Tracébesluit (TB) structurele verbreding A67 Leenderheide-Geldrop
Start realisatie
  • Na openstelling van de A58 Tilburg - Eindhoven

Stand van zaken

Op 13 november 2023 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer geïnformeerd via de MIRT-brief. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft eerder besloten om 17 wegen- en vaarwegenprojecten te pauzeren. Ook het project A67 Leenderheide-Geldrop valt hieronder. Geld en menskracht uit deze projecten uit het MIRT-programma worden de komende tijd zo efficiënt mogelijk ingezet op de projecten die wel kunnen doorgaan. We zetten ons in om deze projecten later weer op te starten.

Het eerlijke verhaal is echter dat dit niet direct voorzienbaar is. Het ministerie blijft in samenwerking met de regio’s werken aan de grote opgaven waar we voor staan op het gebied van bereikbaarheid. Nieuwe investeringsbesluiten zijn echter aan een nieuw kabinet.

Aanpak doorstroming A67

De A67 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Het is een drukke weg, waar met name tijdens de spits problemen zijn met de doorstroming. Door die drukte, mede veroorzaakt door het grote aandeel vrachtverkeer, vinden er regelmatig ongelukken plaats en ervaren weggebruikers de A67 als onveilig. Om hier verandering in te brengen heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in mei 2020 het voorkeursalternatief A67 Leenderheide - Zaarderheiken bekendgemaakt.

Dit is het totaalpakket met maatregelen dat gaat zorgen voor een betere veiligheid en doorstroming op de A67 tussen de knooppunten Leenderheide en Zaarderheiken. Met de maatregelen uit het pakket dragen we bij aan minder files en ongelukken. Ook is de weg straks goed ingericht voor de toekomst, waarin het verkeer door de groeiende internationale handel naar verwachting alleen maar toe zal nemen.

Eigentijdse oplossingen voor de A67 van de toekomst

Een veiligere en betere doorstroming van verkeer gaat over meer dan alleen het verbreden van wegen. Om de A67 ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, benutten we ook de kansen die nieuwe technologieën ons bieden. De innovatieve en digitale maatregelen die voortkomen uit deze nieuwe technologieën noemen we ook wel smart mobility-maatregelen. Bestaande voorbeelden van smart mobility-maatregelen zijn (elektrische) deelfietsen, -scooters en -auto’s, parkeer-en reisapps, slimme verkeerslichten en een vervoerservice op afroep.

3 deelprojecten

Voor de A67 is er gekozen voor een uniek totaalpakket aan maatregelen, verdeeld over 3 deelprojecten. Naast het deelproject met de smart mobility-maatregelen, is er een deelproject gericht op het uitvoeren van kleine infrastructurele maatregelen. Onder de infrastructurele maatregelen valt onder andere het beter zichtbaar maken van de bewegwijzering en de aanleg van meer pechhavens. Het 3e deelproject heeft betrekking op een structurele wegverbreding tussen knooppunt Leenderheide en aansluiting Geldrop. Binnen dit deelproject worden de verschillende mogelijkheden voor de verbreding onderzocht en wordt er rekening gehouden met de effecten op het milieu.

Participatie

Belanghebbenden zoals bewoners, bedrijven en belangenorganisaties kunnen op diverse momenten meedenken over de vormgeving van de structurele verbreding en de invulling van de overige 2 deelprojecten. Participatie gaat plaatsvinden in de vorm van inloopbijeenkomsten, maar ook digitaal op deze website. Als 1e op de hoogte zijn? U kunt zich hier alvast aanmelden voor onze nieuwsbrief.

SmartwayZ.nl

Het verbeteren van de doorstroom en de veiligheid op de A67 is onderdeel van het programma SmartwayZ.NL. Dit is een vernieuwend bereikbaarheidsprogramma van Zuid-Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven werken in dit programma samen aan het vlotste en veiligste mobiliteitsnetwerk van Nederland.

Procedure aanpak doorstroming A67

Het kiezen en uitvoeren van een goed maatregelenpakket om de doorstroming en veiligheid op de A67 te verbeteren, gebeurt niet zomaar. Daar gaat voorbereiding en onderzoek aan vooraf. Voor de aanpak van de wegverbreding A67 gebruiken we een aanpak die uit 3 fases bestaat: verkenning, planuitwerking en (voorbereiding) realisatie. Dit noemen we het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Meer informatie over de MIRT-procedure is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

In juni 2020 heeft Rijkswaterstaat het project A67 Leenderheide - Zaarderheiken overgedragen gekregen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op zoek naar de beste oplossingen voor het doorstromings- en veiligheidsprobleem, heeft het ministerie de afgelopen jaren tijdens de verkenningsfase verschillende onderzoeken uitgevoerd. De aanpak, inclusief het voorkeursalternatief, die uit deze onderzoeken is voortgekomen, is terug te vinden in de zogeheten structuurvisie. Op dit moment zijn we aangekomen in de planuitwerkingsfase, waarin de plannen uit de structuurvisie verder worden uitgewerkt en zo nodig bijgestuurd.

Zodra de plannen zijn uitgewerkt, vindt er een aanbesteding van het project plaats. Er komt een uitvraag waarin staat wat Rijkswaterstaat van de aannemer, die het gaat project uitvoeren, verwacht. De aannemers schrijven zich dan in op de uitvraag. Rijkswaterstaat kiest vervolgens de beste aanbieding, kijkend naar zowel prijs als kwaliteit.