Waddenzee: verbetering verbinding Ameland

Waarom

  • Door natuurlijke processen slibt de vaargeul tussen Ameland en Holwert dicht.
  • Om naar Ameland te kunnen blijven varen, moeten we de vaargeul vaak en intensief baggeren. Dit verstoort de natuur en is erg duur.
  • We verwachten dat het dichtslibben van de vaargeul doorgaat.
  • Daarom doen we onderzoek naar een betrouwbare en duurzame oplossing voor de bereikbaarheid van Ameland na 2030.

Alle doelen en resultaten

Hoe

onderzoek naar het optimaliseren van het bestaande vervoerssysteem en verplaatsing van de havens

Deze animatie laat zien waarom de bereikbaarheid van Ameland onder druk is komen te staan. Rijkswaterstaat werkt aan een duurzame oplossing voor de langere termijn. Het logo van Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verschijnt. Beeldtitel: Ameland, natuurlijk verbonden. VOICE-OVER: "De Waddenzee. Een uniek en divers natuurlandschap, altijd in beweging door stroming en golven, aangedreven door getij en wind. Leefgebied van honderden diersoorten en een van onze meest aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiegebieden. Grote menselijke ingrepen, zoals kwelderwerken, de afsluiting van de Lauwerszee en de aanleg van de Afsluitdijk zorgden ervoor dat de Waddenzee in de afgelopen eeuwen ongeveer drie keer zo klein is geworden. Het natuurlijk evenwicht tussen de hoeveelheid water, zand en slib is hierdoor verstoord. Er zet zich steeds meer sediment af in de Waddenzee, waardoor de bodem van het wad stijgt. Ondanks de zeespiegelstijging blijft dat de komende jaren doorgaan. De geulen in het wad worden voorlopig almaar ondieper. Ook de vaargeul Holwerd – Ameland wordt smaller en ondieper, waardoor de veerboot er minder goed kan varen. Hierdoor staat de bereikbaarheid van Ameland onder druk. Om te zorgen dat iedereen kan blijven rekenen op een betrouwbare veerdienst, werken we doorlopend aan de vaargeul naar Ameland. Zo baggeren we de vaargeul dagelijks en sneden we bijvoorbeeld een bocht af om de vaarroute korter te maken. Zo garanderen we de bereikbaarheid van het eiland. In de afgelopen jaren is de hoeveelheid zand en slib die we baggeren steeds groter geworden. En we verwachten dat dit zo door blijft gaan. Voor iedere reiziger van en naar Ameland baggeren we op dit moment ongeveer drie kuub zand en slib. Dit intensieve baggeren verstoort het bodem- en waterleven en daarmee de natuurlijke processen in de Waddenzee. Ook stoten de schepen en zware machines veel CO2 uit en nemen de kosten toe. De Waddenzee blijft in beweging en wij als Rijkswaterstaat staan ook niet stil. Daarom werken we nu aan een oplossing voor de lange termijn, voor na 2030." Beeldtekst: Opgave: 'Hoe houden we Ameland bereikbaar op de lange termijn?' VOICE-OVER: "We onderzoeken verschillende oplossingen. Dit doen we samen met omwonenden, experts en andere overheden en met oog voor verschillende belangen. Met als doel een betrouwbare en duurzame verbinding die past bij Ameland en de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee. Meer weten of meedenken over de bereikbaarheid van Ameland?" Beeldtekst: Ameland, natuurlijk verbonden Het logo van Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verschijnt. VOICE-OVER: "Kijk op rijkswaterstaat.nl/bereikbaarheidameland." Beeldtekst: Meer weten of meedenken? Kijk op rijkswaterstaat.nl/bereikbaarheidameland. Een productie van Rijkswaterstaat 2022.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, het Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030 levert geen overlast op.

Wanneer

In oktober 2023 heeft Rijkswaterstaat het vervolgonderzoek afgerond. In november 2023 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het vervolgonderzoek aangeboden aan de Tweede Kamer. Meer hierover leest u in de Kamerbrief en de bijbehorende stukken. Naar verwachting neemt de minister in december 2023 een besluit over het vervolg.

Klaar: 2023

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning en aanpak

Blijf op de hoogte

Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het vervolgonderzoek en bijeenkomsten die we organiseren.

Heeft u een vraag of opmerking over het vervolgonderzoek? Vul dan het contactformulier Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030 in.

Nieuws