Waddenzee: verbetering verbinding Ameland

Waddenzee: verbetering verbinding Ameland

Waarom

  • Door natuurlijke processen slibt de vaargeul tussen Holwerd en Ameland dicht.
  • Voor iedere passagier die naar Ameland reist, baggeren we 3 aanhangwagens vol zand en slib.
  • Dit intensieve baggeren verstoort de natuur en is erg duur.
  • De veerboot heeft moeite om binnen de dienstregeling de overtocht te maken.
  • Een blijvende oplossing is daarom wenselijk; we kijken ver vooruit richting het jaar 2100.
  • Daarom onderzoeken we wat de meest betrouwbare en duurzame oplossing is. Dit om Ameland op de lange termijn bereikbaar te houden.

Alle doelen en resultaten

Hoe

onderzoek naar het optimaliseren van het bestaande vervoerssysteem en verplaatsen van de havens

samen met de omgeving: gemeente Ameland, gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, belangenorganisaties en experts

Deze animatie laat zien waarom de bereikbaarheid van Ameland onder druk is komen te staan. Rijkswaterstaat werkt aan een duurzame oplossing voor de langere termijn. Het logo van Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verschijnt. Beeldtitel: Ameland, natuurlijk verbonden. VOICE-OVER: "De Waddenzee. Een uniek en divers natuurlandschap, altijd in beweging door stroming en golven, aangedreven door getij en wind. Leefgebied van honderden diersoorten en een van onze meest aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiegebieden. Grote menselijke ingrepen, zoals kwelderwerken, de afsluiting van de Lauwerszee en de aanleg van de Afsluitdijk zorgden ervoor dat de Waddenzee in de afgelopen eeuwen ongeveer drie keer zo klein is geworden. Het natuurlijk evenwicht tussen de hoeveelheid water, zand en slib is hierdoor verstoord. Er zet zich steeds meer sediment af in de Waddenzee, waardoor de bodem van het wad stijgt. Ondanks de zeespiegelstijging blijft dat de komende jaren doorgaan. De geulen in het wad worden voorlopig almaar ondieper. Ook de vaargeul Holwerd – Ameland wordt smaller en ondieper, waardoor de veerboot er minder goed kan varen. Hierdoor staat de bereikbaarheid van Ameland onder druk. Om te zorgen dat iedereen kan blijven rekenen op een betrouwbare veerdienst, werken we doorlopend aan de vaargeul naar Ameland. Zo baggeren we de vaargeul dagelijks en sneden we bijvoorbeeld een bocht af om de vaarroute korter te maken. Zo garanderen we de bereikbaarheid van het eiland. In de afgelopen jaren is de hoeveelheid zand en slib die we baggeren steeds groter geworden. En we verwachten dat dit zo door blijft gaan. Voor iedere reiziger van en naar Ameland baggeren we op dit moment ongeveer drie kuub zand en slib. Dit intensieve baggeren verstoort het bodem- en waterleven en daarmee de natuurlijke processen in de Waddenzee. Ook stoten de schepen en zware machines veel CO2 uit en nemen de kosten toe. De Waddenzee blijft in beweging en wij als Rijkswaterstaat staan ook niet stil. Daarom werken we nu aan een oplossing voor de lange termijn, voor na 2030." Beeldtekst: Opgave: 'Hoe houden we Ameland bereikbaar op de lange termijn?' VOICE-OVER: "We onderzoeken verschillende oplossingen. Dit doen we samen met omwonenden, experts en andere overheden en met oog voor verschillende belangen. Met als doel een betrouwbare en duurzame verbinding die past bij Ameland en de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee. Meer weten of meedenken over de bereikbaarheid van Ameland?" Beeldtekst: Ameland, natuurlijk verbonden Het logo van Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verschijnt. VOICE-OVER: "Kijk op rijkswaterstaat.nl/bereikbaarheidameland." Beeldtekst: Meer weten of meedenken? Kijk op rijkswaterstaat.nl/bereikbaarheidameland. Een productie van Rijkswaterstaat 2022.

Denk mee

U bent van harte uitgenodigd om mee te denken over dit project, Blijf op de hoogte, laat uw vragen of opmerkingen achter. Daarnaast organiseren wij meerdere bijeenkomsten waar u aan kunt deelnemen. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u ook vragen stellen, wensen inbrengen en ideeën aandragen.

2e Informatiebijeenkomst op 22 en 28 september 2022

Rijkswaterstaat organiseert een 2e informatiebijeenkomst over het Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030. Deze vindt plaats op donderdagavond 22 september 2022 op Ameland, en op woensdagavond 28 september in Ferwert. Tijdens deze informatiebijeenkomsten presenteren wij de onderzoeksresultaten en mogelijk oplossingen voor de lange termijn voor de veerverbinding. Naast het bijwonen van de informatiebijeenkomst op Ameland of in Ferwert is het mogelijk de informatiebijeenkomst digitaal te volgen. Dit kan via onderstaande livestream.

U kunt zich voor de bijeenkomst op 28 september nog aanmelden via het aanmeldformulier.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, het ‘Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030’ levert geen overlast op. Voorlopig zijn er geen extra werkzaamheden, anders dan het standaard onderhoud.

Ameland, natuurlijk verbonden

Wanneer

De afronding van het onderzoek is waarschijnlijk in 2023. De minister van Infrastructuur en Waterstaat kan daarna een besluit nemen, vanuit de uitkomsten.

Klaar: 2023
2023

Naar verwachting wordt het ‘Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030’ in 2023 afgerond, waarna de minister van Infrastructuur en Waterstaat een besluit kan nemen op basis van de uitkomsten.

Bekijk de hele planning en aanpak

Nieuws