Nieuwsbericht

Wisseling van de wacht op de Rottums

Gepubliceerd op: 19 april 2024, 16.00 uur - Laatste update: 19 april 2024, 16.31 uur

Rijkswaterstaat neemt het natuurbeheer op de Rottums over van Staatsbosbeheer. In de praktische uitwerking merkt u daar weinig van. Het doel blijft hierbij hetzelfde: zoveel mogelijk rust, voor planten, zeehonden en vogels.

De eilanden Rottumerplaat en Rottumeroog en de begroeide zandplaat Zuiderduintjes, gezamenlijk ook wel ‘De Rottums’ genoemd, zijn verboden gebied. U mag er niet komen, omdat de natuur hier zoveel mogelijk met rust wordt gelaten.

De Rottums liggen in de oostelijke Waddenzee, vlakbij de Eems. De eilanden zijn onbewoond, met uitzondering van seizoensgebonden vogelwachters die flora en fauna in kaart brengen, korte verblijven van wetenschappers die onderzoek uitvoeren en enkele vrijwilligers die helpen bij het opruimen van strandafval.

Beheerder

Rijkswaterstaat was al de beheerder van de eilanden, de gebouwen en het omliggende water. Staatsbosbeheer voert al enkele decennia het natuurbeheer uit op de wadplaten. Beide partijen vinden het jammer dat die natuurlijke samenwerking nu ten einde komt.

Melloi Kremer van Rijkswaterstaat: 'Het op ons nemen van het natuurbeheer past binnen onze natuurtaken voor het Waddengebied. Door een samenloop van omstandigheden is dat moment nu gekomen. Staatsbosbeheer heeft het natuurbeheer op de Rottums altijd met veel inzet en betrokkenheid uitgevoerd. Daar zijn wij hen zeer erkentelijk voor en wij zijn blij dat de overdracht goed verloopt.'

Staatsbosbeheer

Boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer: 'We hebben de afgelopen 50 jaar met veel plezier het natuurbeheer op deze bijzondere eilandengroep gedaan. Wij voelen ons verbonden met dit unieke stukje natuur. En we kijken met veel plezier terug op de fijne samenwerking met vrijwilligers en samenwerkingspartners. We hebben er vertrouwen in dat Rijkswaterstaat dit vanaf nu met dezelfde liefde gaat doen.''

Staatsbosbeheer organiseert jaarlijks expedities naar Rottumeroog. In 2024 worden de expedities voor het laatst georganiseerd door Staatsbosbeheer.

Samenwerking

Belangrijke samenwerkingspartners in het beheer op de Rottums zijn de Waddenunit en de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat (SVRR). In de samenwerking met de Waddenunit wordt onder meer het vervoer van- en naar de eilanden gerealiseerd.

Vrijwilligers van de SVRR ondersteunen met het opruimen van zwerfafval op de platen en kunnen ook ondersteunen bij calamiteiten. Dit blijft ook gewoon zo doorgaan.

Rottums

Sinds 1991 worden de kustlijnen van Rottumerplaat en Rottumeroog niet meer actief gehandhaafd. De natuur en het getij hebben er vrij spel waardoor de eilanden in de loop der jaren continu van omvang en vorm veranderen.

Qua flora zijn zeekraal, biestarwegras en (groot) zeegras bijzondere planten. De rust rondom de eilanden is ook voor tal van dieren aantrekkelijk, zoals lepelaars, scholeksters, nauwe korfslakken en zeehonden.

Verantwoordelijk

Rijkswaterstaat is als natuurbeheerder onder meer verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan het bereiken van de doelen van Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast worden op basis van monitoring maatregelen genomen of aangepast.