Werkzaamheden

Start baggerwerkzaamheden in Lateraalkanaal

Gepubliceerd op: 21 december 2023, 11.34 uur - Laatste update: 21 december 2023, 16.21 uur

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat aannemer Martens en van Oord baggeren in het Lateraalkanaal bij Linne-Buggenum. Dit werk zal tot eind juni 2024 duren en levert geen hinder op voor scheepvaart.

Hiervoor is gestart met een sleephopperzuiger om de bovenliggende zandlaag netjes van de baggerspecie af te halen. In het Lateraalkanaal vindt waterwinning plaats voor drinkwaterproductie. Daarom wordt er op een aangepaste wijze gebaggerd.

Drinkwaterproductie

Voor het produceren van drinkwater pompt Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) water uit de Maas via het Lateraalkanaal. De kwaliteit van het kanaalwater wordt daarom continu gemonitord. Bij te veel sediment of vervuiling neemt WML geen water in.

Baggerwerkzaamheden maken het kanaalwater troebel en dit zou betekenen dat WML gedurende het baggeren geen water kan innemen uit het Lateraalkanaal.

Baggeren in fases

In samenspraak met Rijkswaterstaat en WML gaat Martens en van Oord de baggerwerkzaamheden gefaseerd uitvoeren. Dit houdt in dat het werkgebied verdeeld wordt in 23 gedeelten. Per gedeelte wordt 3 dagen stroomopwaarts, dus richting het zuiden, gebaggerd en neemt WML geen water in.

Hierna verplaatst het baggerschip zich stroomafwaarts richting het noorden naar het volgende gedeelte. Het opgegraven sediment krijgt hierdoor de kans om naar de bodem te zakken wat WML de mogelijkheid geeft om, na een kwaliteitscontrole, weer water in te nemen.

Aanbrengen nieuwe afdeklaag

In de jaren 1980 is veel slib in het kanaal terechtgekomen. Door een afdeklaag bleef het slib de afgelopen 40 jaar netjes op de bodem liggen.

Om het kanaal op de juiste vaardiepte te brengen moet een deel van dit slib worden verwijderd, inclusief de oude afdeklaag. Daarom wordt er na het baggeren een nieuwe afdeklaag van grind en stortsteen aangebracht op de bodem van het kanaal.

Planning en hinder Lateraalkanaal

De werkzaamheden duren tot eind juni 2024. Voor de scheepvaart geldt een gedragsaanpassing en een doorvaartbreedtebeperking. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 06.00 en 19.00 uur. Mogelijke geluidsoverlast voor de omgeving wordt uiteraard beperkt tot een minimum.

Onderhoud waterwegen Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan toegankelijke waterwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Daarvoor zorgen we samen met andere voor beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden.

Daarbij zoeken we steeds naar de gemene deler in een veelheid aan eisen, wensen en belangen. Toch zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken we die hinder zoveel mogelijk en communiceren we er op tijd over.