Nieuwsbericht

Hout-Blerick: groenonderhoud Romeinenweerd van start

Gepubliceerd op: 27 september 2023, 11.10 uur - Laatste update: 20 oktober 2023, 11.52 uur

Begin oktober 2023 starten we met groenonderhoud in de Romeinenweerd in Hout-Blerick (gemeente Venlo). We gaan snoeien en verwijderen bomen. Zo zorgen we ervoor dat het water bij hoogwater goed weg kan stromen.

Ook heeft dit een positief effect op de riviernatuur. Het werk wordt uitgevoerd door Maaskracht.

Vegetatielegger

De begroeiing in dit gebied voldoet niet aan de regels die in de zogenoemde Vegetatielegger staan. Hierin staan afspraken over waterveiligheid, waterkwaliteit en riviernatuur.

Rekening houden met omgeving

De werkzaamheden starten in oktober, voor het komende hoogwaterseizoen. Daarbij is oog voor natuurontwikkeling en voor wensen uit de omgeving. Zo worden te hoog gegroeide struiken aangepakt omdat hier opmerkingen vanuit de omgeving over binnenkwamen.

Hierdoor wordt ook een kwelmoeras dat verstopt zit onder het struikgewas weer zichtbaar en toegankelijker voor dieren. De notenbomen waarvan veel omwonenden graag de noten rapen, blijven bewaard voor het gebied.

Ecologisch onderzoek voor start werkzaamheden

Voordat het werk begint, is gekeken naar de planten en dieren die in het gebied voorkomen. Dit moet op basis van de Wet Natuurbescherming. Op basis daarvan is er een plan (ecologisch werkprotocol) gemaakt om ervoor te zorgen dat planten en dieren zo min mogelijk worden verstoord.

Planten die beschermd moeten worden en leefgebieden van dieren zijn gemarkeerd en worden beschermd. Ook zijn zogenoemde invasieve exoten gemarkeerd. Dat zijn boom- en plantensoorten die eigenlijk niet in het gebied thuishoren en die vaak andere inheemse planten verdringen. Door deze te markeren, kan verdere verspreiding worden voorkomen.

Natuurlijke en veilige uiterwaarden

In ons dichtbevolkte land is uiterwaardenbeheer belangrijk. De grond langs een rivier verandert voortdurend door het aan- en wegspoelen van grind, zand en klei (sediment) en door de natuurlijke aangroei van begroeiing.

Daarom neemt Rijkswaterstaat samen met anderen maatregelen als dat nodig is voor de bescherming en versterking van natuur en tegen hoogwater of overstromingen. We beheren en onderhouden de uiterwaarden met oog voor veiligheid én natuurwaarden.