Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat gunt bouw van 3 meetvaartuigen

Gepubliceerd op: 23 december 2022

Rijkswaterstaat heeft de bouw van 3 trailerbare meetvaartuigen gegund aan Stormer Marine BV. Met de vaartuigen gaan we meetwerkzaamheden uitvoeren op het gebied van bodemligging en waterkwantiteit.

De trailerbare meetvaartuigen (TMV) worden ingezet op alle binnenwateren: rivieren, kanalen, ruime binnenwateren, Waddenzee en Westerschelde. De bouw van deze schepen is onderdeel van de vlootvervanging van de Rijksrederij.

Gunning op 'laagste prijs'

Bij deze aanbesteding is er bewust voor gekozen om te gunnen op 'laagste prijs' binnen de gestelde kwaliteitseisen, onder andere op het gebied van duurzaamheid. Hier is voor gekozen omdat de te leveren meetvaartuigen dienen te worden gerealiseerd op basis van een standaard product (of the shelf) van de opdrachtnemer zelf waaraan slechts beperkte aanpassingen hoeven te worden gedaan.

De kwaliteitseisen waaraan de vaartuigen moeten voldoen zijn gedetailleerd voorgeschreven. Omdat alle partijen aan de kwaliteitseis 'goed' moeten voldoen was er voor partijen geen mogelijkheid om zich op kwaliteitscriteria te onderscheiden.

Aanbesteding medio 2022 gestart

De aanbesteding van de opdracht is medio mei 2022 gestart. Hierbij is een Europese niet-openbare procedure gevolgd. Voor de aanbesteding hebben 3 partijen zich aangemeld als gegadigde, waarvan 2 partijen zijn geselecteerd en uitgenodigd tot het doen van een inschrijving.

Beide partijen hebben een inschrijving ingediend. Op 1 december2022 hebben Rijkswaterstaat en Stormer Marine BV de overeenkomst getekend.

Taakuitvoering vaartuigen

Bij meting van de bodemligging wordt vooral de bodemhoogte van het watersysteem (de vaarweg) bepaald. Het is essentiƫle informatie voor de schouw en inspectie van de Rijksvaar- en waterwegen, waterkeringen en objecten. Hiermee kan het (vaarweg)profiel worden getoetst en baggercontracten of projecten worden gecontroleerd.

Bij het thema waterkwantiteit worden waterstromen en debieten in beeld gebracht. Het debiet is de hoeveelheid water die per tijdseenheid door een bepaald punt in de rivier stroomt. Het legt de basis voor de informatie voorziening bij bediening van sluizen en stuwen en hiermee de verdeling van het water over Nederland. Dit is met name kritisch in tijden van laag- en hoogwater.

Het debiet is ook de parameter om veranderingen in het watersysteem te signaleren

Duurzaamheid

De vaartuigen worden op een zo duurzaam mogelijke wijze gerealiseerd. Romp en opbouw zullen voor het grootste gedeelte vervaardigd worden uit herbruikbaar aluminium. Door het gebruik van aluminium hoeven de vaartuigen ook niet te worden behandeld met corrosie werende verf en wordt geen antifouling toegepast op het onderwatergedeelte.

Door toepassing van LED verlichting en energiezuinige apparaten en systemen is het energieverbruik zo laag als mogelijk gehouden. De beschikbare oppervlakte van de stuurhut zal voorzien worden van zonnepanelen.

De technologie om energieneutraal te kunnen varen is nog niet ver genoeg doorontwikkeld om toepasbaar te zijn op dit type vaartuig. Het vaarprofiel in combinatie met de eis dat de vaartuigen trailerbaar moeten zijn, zorgen ervoor dat klimaat neutrale oplossingen, zoals waterstof, methanol of elektrisch varen, nog niet mogelijk zijn.

Rijksrederij

De Rijksrederij (onderdeel van Rijkswaterstaat) beheert, bemant en onderhoudt specialistische vaartuigen die beschikbaar worden gesteld aan de Douane, Kustwacht, Ministerie van LNV en Rijkswaterstaat.

De Rijksrederij stelt haar vaartuigen beschikbaar aan haar klanten, al dan niet met bemanning. Hoofdtaken zijn vaarwegmarkering, patrouille, meten, visserijbeheer en -onderzoek. Daarnaast geeft de organisatie advies over nautische zaken en vlootmanagement.

Programma vlootvervanging

De Rijksrederij is als directie onderdeel van Rijkswaterstaat Zee en Delta. De vloot van de Rijksrederij heeft een omvang van 100 vaartuigen met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. Het is noodzaak om een deel van deze vloot te vervangen en zo de dienstverlening te waarborgen. Hiervoor is het vlootprogramma opgesteld.

De vervanging van de vloot van de Rijksrederij biedt kansen om in te spelen op de veranderingen in de maritieme sector en zo een nieuwe vloot te realiseren die doelmatig, flexibel, efficiƫnt en duurzaam ingezet kan worden. Er zijn op dit moment 3 lopende (prioritaire) projecten: trailerbare meetvaartuigen, MPV-50 vaartuigen en MPV-20 vaartuigen.