Nieuwsbericht

Beperking gewicht op brug Gaarkeuken

Gepubliceerd op: 25 augustus 2022, 12.39 uur

Voor de brug Gaarkeuken over het Van Starkenborghkanaal geldt sinds donderdag 25 augustus 2022 een beperkt maximum gewicht voor zwaar verkeer.

Vracht- en landbouwverkeer zwaarder dan 45 ton kan vanaf dan geen gebruik meer maken van brug Gaarkeuken. Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft deze maatregel moeten nemen vanwege de constructieve staat van deze brug.

De provincie Groningen heeft als wegbeheerder daarom borden geplaatst bij de brug met daarop het maximale toegestane gewicht van 45 ton. Ondernemers in de omgeving zijn hier inmiddels door ons over geïnformeerd.

Zwaarder wordend verkeer

Brug Gaarkeuken is in 1980 gebouwd volgens de toen geldende richtlijnen en maatstaven. In de loop van de tijd is de belasting voor deze brug toegenomen als gevolg van het zwaarder wordende verkeer. Uit recente inspecties blijkt dat dit gevolgen heeft voor de constructieve staat van de brug.

Uit voorzorg wordt daarom nu het maximumgewicht aangepast, anders kan de veiligheid van het vaar- en wegverkeer mogelijk in het geding komen. Deze maatregel is genomen in overleg met de provincie Groningen en de gemeente Westerkwartier.

Omleidingsroute brug Gaarkeuken

Met borden wordt voor het vracht- en landbouwverkeer een omleidingsroute aangegeven.

Oplossing voor deze brug

Met het instellen van een beperking van het maximum gewicht zijn voor de komende jaren geen aanvullende maatregelen nodig. Voor de langere termijn moet voor deze brug een oplossing worden gevonden. We onderzoeken wat hiervoor nodig is en kijken daarbij uiteraard ook naar wensen uit de omgeving.

Veel onderhoud aan bruggen nodig

Veel bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur of kampen met slijtage door zwaarder gebruik. Er moet dan ook veel groot onderhoud worden uitgevoerd. Soms is complete vervanging nodig.

Per moment wordt bekeken welke middelen en menskracht waar kunnen worden ingezet. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden in de prioritering; wanneer doen we wat? Op dit moment kan daarom nog geen termijn worden afgegeven voor een definitieve oplossing voor de brug Gaarkeuken.

Beheerder hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is 118 km lang en bestaat uit 3 kanalen: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. Lemmer-Delfzijl loopt door de provincies Friesland en Groningen.

Deze hoofdvaarweg, met daarin 32 bruggen, 3 aquaducten en 4 sluizen, is sinds 2014 in eigendom en beheer bij Rijkswaterstaat. De wegen die lopen over de bruggen zijn in beheer bij de provincies of gemeenten. Het instellen van een beperking van het maximum gewicht doen we daarom altijd in overleg met de wegbeheerder.