Scheepsongevallenregistratie

Scheepsongevallenregistratie

Rijkswaterstaat beheert de landelijke Scheepsongevallendatabase (SOS-database). Hierin staan gegevens over scheepsongevallen en andere voorvallen te water, die hebben plaatsgevonden binnen beheergebied van Nederland.

Een goede landelijke registratie van scheepsongevallen geeft een objectief en betrouwbaar beeld van de veiligheid voor de scheepvaart. Dit beeld is nodig voor een risicogestuurd beleid, beheer en inspectie. Daarnaast om de effectiviteit van het gevoerde beleid te beoordelen en verantwoording af te leggen.

Bent u een schipper die een scheepsongeval wilt melden?

Na een scheepsongeval moet u zo snel mogelijk dit melden bij een verkeerspost. Zo kunnen daar de juiste maatregelen genomen worden om de doorstroming en de veiligheid op de vaarweg te waarborgen.

Bent u een vaarwegbeheerder of handhaver die een scheepongeval wilt melden?

Dan is hiervoor het SOS-meldingsformulier beschikbaar. Instanties zijn verplicht ongevallen te registereren.

Welke ongevallen worden landelijk geregistreerd?

Registratie in de landelijke SOS-database is verplicht voor scheepsongevallen:

 • met lichte schade en/of zeer licht gewonden
 • met overtredingen (bijvoorbeeld alcoholgebruik)
 • waarbij sprake is van aanvaring tussen 2 varende schepen
 • met meer dan lichte schade, lichte milieuschade, licht letsel
 • waarbij brand, ontploffing, zinken of technisch gebrek heeft plaatsgevonden
 • met schade waarbij een overheidsvaartuig/ambtenaar in functie is betrokken
 • waarbij schade is ontstaan en waarbij het ongeval niet gemeld is of doorgevaren is

Ondergrens

Is er geen of zeer lichte schade? En hebben partijen actie ondernomen in de vorm van verkeersmanagement- of incidentmanagmentmaatregelen of (gedetailleerde) inspecties om vast te kunnen stellen of onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn als gevolg van het ongeval? Dan wordt het scheepsongeval ook landelijk geregistreerd.

Richtlijnen voor landelijke registratie van scheepsongevallen

Het Openbaar Ministerie schrijft landelijke registratie van de hierboven genoemde ongevallen voor in de Richtlijn binnenvaart-verbaliseringsbeleid 2012-01-08.

In de Richtlijn voor registratie van scheepsongevallen door de nautische beheerder is deze lijst ook opgenomen en is de ondergrens van registratie vastgelegd. Deze afspraken zijn gemaakt om te komen tot:

 • een volledige landelijke registratie van belangrijke scheepsongevallen
 • een zo volledig mogelijke landelijke registratie van overige scheepsongevallen
 • een gelijk niveau van landelijke melding van scheepsongevallen door alle nautisch beheerders
 • rapportage over gegevens van scheepsongevallen die een evenwichtig beeld geeft van de werkelijke onveiligheid in de verschillende beheersgebieden

Waar worden de data voor gebruikt?

De gegevens uit de scheepsongevallendatabase worden voor veel doeleinden gebruikt. Ze vormen de basis voor de verantwoordingsrapportage van de minister in de begroting. Ook worden de gegevens gebruikt voor de Staat van de Transportveiligheid. Met de gegevens maken we analyses van:

 • risicogroepen van vaarweggebruikers die relatief vaak betrokken zijn of veel schade leiden bij scheepsongevallen
 • de aard en omvang van schade die voortkomt uit scheepsongevallen (bijvoorbeeld omvang van schade aan de infrastructuur; de omvang van de maatschappelijke kosten van onveiligheid)
 • de kwetsbaarheid van bepaalde objecten (zoals faalkansen van stuwen en sluizen)
 • specifieke locaties met concentraties van ongevallen
 • de aard van nautische veiligheidsrisico’s in een bepaald gebied
 • de vermoedelijke oorzaken van scheepsongevallen
 • trends en ontwikkelingen in de tijd

Documenten

Alle documenten rondom de richtlijn voor registratie van scheepsongevallen door de nautische beheerder zijn op Rijkswaterstaat Standaarden te vinden.