Zeedijk Perkpolder: monitoring en aanpak thermisch gereinigde grond

Zeedijk Perkpolder: monitoring en aanpak thermisch gereinigde grond

Binnen het project Natuurcompensatie Perkpolder is in 2015 een nieuwe zeedijk aangelegd bij Perkpolder (gemeente Hulst, Zeeuws-Vlaanderen).

In de kern van de nieuwe zeedijk is 275.000 m3 thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt als alternatief voor zand. Op deze pagina lees je meer over de monitoring en TGG-aanpak bij Perkpolder.

Onderzoeken Perkpolder

Rijkswaterstaat heeft na aanleg van de dijk, in 2016, een oriënterend onderzoek laten uitvoeren naar de toegepaste TGG. Hieruit kwam naar voren dat er in het materiaal in de kern van de dijk hogere concentraties van bepaalde stoffen werden aangetroffen dan verwacht. Dit was de aanleiding voor nader onderzoek (2018) naar de mogelijke effecten van de TGG op gezondheid, milieu en op de sterkte van de dijk.

Rijkswaterstaat heeft kennisinstituut Deltares uitgebreid onderzoek laten doen naar de kwaliteit en effecten van de TGG in de dijk bij Perkpolder. De sterkte van de dijk bleek niet in het geding. Ook de risico’s voor het milieu bleken gering. Het RIVM concludeerde in dat jaar dat de risico’s voor de gezondheid van mens en dier klein zijn.

Monitoring

Van een aantal stoffen zijn verhoogde waardes gemeten in de TGG. De aanwezigheid van de afdeklaag zorgt er voor dat contact tussen mens, dier en vegetatie met de TGG is uitgesloten.

Voor Perkpolder stelt het RIVM dat de toegepaste TGG is afgedekt waardoor geen directe blootstelling aan TGG mogelijk is en er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid.

Uitvoerig onderzoek is gedaan naar het risico van verspreiding van de verontreinigingen via het grondwater. De bevindingen laten zien dat verspreiding naar de omgeving verder dan de directe ondergrond en de directe omgeving van waar de TGG is toegepast, niet aan de orde is. Wel zal de kwaliteit van het water in de kwelsloot en van het grondwater de komende jaren gemonitord worden.

Rijkswaterstaat laat ook in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn om eventuele verspreiding van verontreiniging te voorkomen of weg te halen.

Jaarrapportage 2020

De resultaten van de monitoring van het water in de kwelsloot en het grondwater worden jaarlijks vastgesteld in een rapportage. Deltares maakt deze rapportages voor Rijkswaterstaat.

De belangrijkste conclusies over het jaar 2020:

  • De uitloging (TGG-eigenschappen) is vergelijkbaar met de resultaten in de periode 2018 en 2019;
  • Het grondwater direct onder de TGG, en direct naast de kwelsloot aan de dijkzijde, wordt beïnvloed door de TGG. Dat leidt in het grondwater tot hoge arseenconcentraties en verhoogde concentraties aan vanadium en chroom. Arseen komt in Zeeland van nature vaak in hoge concentraties voor in het grondwater;
  • In de waterbodem van de kwelsloot, het diepere grondwater en het buitendijks natuurgebied is geen effect van de aanwezigheid van de TGG waargenomen.

Scenario’s

Naast de meerjarige monitoring wordt op dit moment gewerkt aan scenario’s om te kijken wat er gedaan moet worden om verdere verspreiding van stoffen tegen te gaan.

In het onderzoek wordt gekeken naar de technische mogelijkheden, het milieurendement van elke maatregel, in welke mate deze uitvoerbaar zijn, wat de voor- en nadelen hiervan zijn en de kosten. Op deze manier kunnen mogelijke maatregelen objectief tegen elkaar worden afgewogen.