Planning en aanpak

Rijkswaterstaat werkt aan een verbetering van de autoweg N35 tussen Nijverdal en Wierden.

De Raad van State heeft op 30 december 2020 geoordeeld dat het Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden niet in stand kan blijven. Dit is het directe gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Verdere uitwerking van de exacte consequenties van de uitspraak en de vervolgaanpak volgen de komende periode. Het bijwerken van de informatie op deze pagina gebeurt wanneer er meer bekend is.

Stikstof

Op 23 juni 2023 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken geïnformeerd via de MIRT-brief. Hierin geeft de minister aan dat hij heeft besloten om een aantal wegen- en vaarwegenprojecten te pauzeren

Daarnaast verwacht de minister dat er voor enkele projecten mogelijk binnen afzienbare tijd een oplossing kan worden gevonden gezien de beperkte omvang van de eventuele stikstofdepositie.

Het project N35 Nijverdal-Wierden is een van die projecten. Op het moment dat er inderdaad perspectief ontstaat op stikstofruimte, wordt met de regio overlegd of en hoe voldoende capaciteit beschikbaar gemaakt kan worden.

Wanneer

Klaar: nader te bepalen
April 2011 - najaar 2014

Verkenning naar technische en financiële mogelijkheden

Eind 2014

Verkenningenrapport

Begin 2015

De minister kiest in overleg met de regio een tracé, door middel van de voorkeursbeslissing

Oktober 2015

Voornemen tot uitvoeren van milieueffectrapportage (MER) ter inzage

Eind 2015

Start planuitwerking: opstellen ontwerptracébesluit (OTB) en MER

Eind 2017 - begin 2018

OTB en MER voor het gekozen tracé: mogelijkheid voor zienswijzen

Eind 2018 - begin 2019

Tracébesluit (TB): beroep door belanghebbenden mogelijk bij Raad van State

December 2020

Uitspraak afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Deze planning kan nog veranderen.

Crisis- en herstelwet

Het traject Nijverdal - Wierden is opgenomen in de Crisis- en herstelwet. De bedoeling van deze wet is om een impuls te geven aan de economie.

Participatie

Rijkswaterstaat vindt informele participatie erg belangrijk: gesprekken met alle betrokkenen. Al vanaf het begin van de verkenningsfase zijn velen nauw bij het project betrokken geweest. Bijvoorbeeld via meedenktafels, informatiebijeenkomsten en individuele gesprekken. Die gesprekken blijven we voeren.

Tot het eind van het project wil Rijkswaterstaat samenwerken met betrokkenen, omdat we beseffen dat dit project behoorlijk ingrijpt in de situatie en omgeving van omwonenden. Onze uitgangspunten blijven natuurlijk dezelfde: we willen duidelijk zijn over inhoud en proces. En hopen op begrip voor elkaars standpunten, in een open en opbouwende sfeer.