Project Over de Maas en granuliet

Project Over de Maas en granuliet

Bij het zandwin- en natuurontwikkelingsproject Over de Maas wordt onder andere granuliet toegepast als materiaal voor het verondiepen (ondieper maken) van de plas. Rijkswaterstaat toetst, als bevoegd gezag, de toepassing van baggerspecie en grond, waaronder granuliet, aan het Besluit bodemkwaliteit.

Het project Over de Maas vindt plaats op basis van de ontgrondingsvergunning van de provincie Gelderland en binnen de regels van het bestemmingsplan van de gemeente West, Maas en Waal.

Kamervragen

Na uitzendingen van televisieprogramma Zembla is veel ophef ontstaan over de vraag of granuliet wel toegepast mag worden als vulmateriaal voor het verondiepen. Naar aanleiding daarvan zijn er Kamervragen gesteld over de toepassing van granuliet en heeft er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer plaatsgevonden.

Actuele artikelen

Kamerbrieven en antwoorden vragen Zembla en Volkskrant

Wat is granuliet?

Granuliet wordt al enkele decennia in binnen- en buitenland voor verschillende toepassingen gebruikt, zowel in het oppervlaktewater als in de bodem. Granuliet is de fijnste fractie van gebroken natuursteen, dat onder andere als opvulmateriaal in de verondieping- en natuurontwikkelingsproject Over de Maas wordt hergebruikt. Sinds 2009 is granuliet, ook wel bekend als Noordse leem of granietzand, gekwalificeerd als ‘grond’. In 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat herbevestigd dat granuliet als grond wordt beschouwd.

Bovenop de vullaag komt bij dit project nog een afdeklaag met gebiedseigen grond van circa 3 m. Deze laag voldoet aan de milieuhygiënische kwaliteitseisen die nodig zijn voor de beoogde toepassing, zoals hier voor natuurontwikkeling, en is dikker dan de wettelijk benodigde leeflaag van 0,5 m. Rijkswaterstaat toetst als bevoegd gezag in deze of de toepassing van granuliet voldoet aan het besluit bodemkwaliteit en de Waterwet. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de toepassing van dit granuliet inderdaad voldoet aan de eisen van het Bbk en dat er als gevolg van deze toepassing geen negatieve gevolgen zijn te verwachten voor mens en milieu. Zie onder andere de rapporten van Royal HaskoningDHV (PDF, 237 kB), SoilConsult (PDF, 187 kB) en Geonius.

Flocculant

Bij het breken van natuursteen wordt flocculant aan het granuliet toegevoegd, om deze fijnste fractie versneld te laten bezinken uit een waterstroom. Flocculant wordt veelvuldig toegepast in onder andere het zuiveren van drinkwater, het behandelen van afvalwater, als bodemverbeteraar en om erosie op bouwplaatsen te beperken. De gebruikte flocculant bij project Over de Maas is op basis van Europese wet- en regelgeving toegestaan en beoordeeld als niet-persistent (blijvend) en niet-toxisch (giftig). Het heeft dan ook geen effect op de milieuhygiënische kwaliteit van de omgeving waarin het wordt toegepast.

Nieuws

Meer nieuws