Nieuwsbericht

Kaderrichtlijn Water Maas: publicatiegolf na de zomervakantie

Gepubliceerd op: 4 juli 2024, 10.53 uur

De planuitwerking en besluitvorming rond een project kan soms taaie kost zijn. Maar als plannen worden gepubliceerd in de Staatscourant en stukken ter inzage worden gelegd, is dat wel bij uitstek het moment om alert te zijn als burger.

Dat is immers de kans om je reactie formeel mee te laten wegen. Is het projectbesluit definitief en zijn de vergunningen rond, dan kan de uitvoeringsfase van start gaan.

De 'Kennisgeving Voornemen' en 'Kennisgeving Participatie' zijn een nieuwe stap vanuit de Omgevingswet om te komen tot een vastgesteld projectbesluit. Het zijn officiële mededelingen in de Staatscourant in de verkennende fase van een project.

In het geval van Kaderichtlijn Water Maas gebeurt dat uit naam van de minister van Infrastructuur en Waterstaat en worden beide kennisgevingen in 1 uiting gecombineerd. Hierin staat de opgave beschreven, net als de besluitvormingsprocedure en de oplossingsrichting.

Ook de opties om te kunnen participeren komen aan bod. Met deze publicatie wordt iedereen uitgenodigd mee te denken. Het is bijvoorbeeld mogelijk ideeën voor de oplossing aan te leveren en/of aan te geven hoe je betrokken wilt worden bij het betreffende project.

Momenteel actueel

Momenteel is de Kennisgeving Voornemen en Participatie over een aantal kwelgeulen tussen Baarlo en Hout-Blerick actueel. Dit maakt onderdeel uit van het dijkversterkingsproject in datzelfde gebied onder leiding van waterschap Limburg. Meedenken is nog mogelijk tot en met 9 juli 2024.

Daarnaast kan tot en met 30 juli 2024 worden meegedacht met de plannen voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit in de Maasuiterwaard bij Milsbeek. Voor dat project is eveneens een kennisgeving neergelegd. Hier zijn natuurgeulen en kwelgrasland in beeld als nieuw habitat voor waterplanten en –dieren. Ook deze KRW-opgave wordt meegenomen in een grotere gebieds-ontwikkeling: het project Lob van Gennep.

In de tabel verderop staat de verwachte planning van de verschillende formele momenten in de besluitvorming binnen KRW Maas, met de bijbehorende reactiemogelijkheden. Vanaf eind augustus verwachten we een publicatiegolf, wat nagenoeg de gehele Maas betreft en dus relevant is voor veel bewoners en organisaties langs de rivier.

Staatscourant

De publicaties in de Staatscourant zijn te lezen op de website Staatscourant. Daarnaast plaatsen we meestal een advertentie in de regionale dagbladen en/of lokale huis-aan-huiskrant. Om de informatie laagdrempeliger te presenteren, maken we ook een samenvatting van de ontwerpbesluiten, onder andere te vinden via de Maaspagina op de website Samenwerken aan Riviernatuur. Daar is sowieso altijd de laatste stand van zaken te vinden.

Tabel: Stand van zaken besluitvorming en reactiemogelijkheden maatregelen Kaderrichtlijn Water Maas

Maatregelen planstudie KRW MaasPlanning besluitvorming en reactiemogelijkheden, in chronologische volgorde*
Kwelgeulen tussen Baarlo-Hout-Blerick, onderdeel van het gelijknamige dijkversterkings-project (Zandmaas)Kennisgeving: gepubliceerd op 28-06-2024. Meedenken nog mogelijk tot en met 9 juli 2024.
Herinrichting Milsbeekse uiterwaard, onderdeel project Lob van Gennep (Zandmaas)Kennisgeving: gepubliceerd op18-05-2024. Meedenken nog mogelijk tot en met 30 juli 2024.
Geulen Doornwaard, Geul Poederoijense Waard en Geulen  Slijkwellsewaard (Afgedamde Maas)Kennisgeving: niet van toepassing (deze maatregelen vallen onder overgangsrecht Omgevingswet).
Ontwerp-Projectbesluit Omgevingswet: terinzagelegging met start zienswijzen-periode verwacht na school¬zomer-vakantie 2024.
Geul Rijkelse Bemden, Geul Boux-weerd, Geul Bouxweerd-Kerk-hoofs¬maesje, Oever Bouxweerd, Monding Stepkensbeek, Oever Broekhuizerweerd-2, Geul Weller-looi, Monding Looise graaf, Oever Afferden-2 en Oever Bergen-5 (Deelproject 6)Ontwerp-Projectplan Waterwet (deze maatregelen vallen nog onder de oude wetgeving): gepu¬bliceerd op 04-12-2023, zienswijzen¬termijn gesloten.
Definitief Projectplan Waterwet: ter inzagelegging met start beroepstermijn verwacht na school¬zomer¬vakantie 2024.
Oude Maasarm Heijen, Geul  Boxmeerse veld, Geulen Viltsche Graaf en Geulen Virdsche graaf (Deelproject 4)Ontwerp-Projectplan Waterwet (deze maatregelen vallen nog onder de oude wetgeving): gepubliceerd op 04-12-2023, reactie¬termijn gesloten.
Definitief Projectplan Waterwet: ter inzagelegging met start beroepstermijn verwacht na school¬zomer¬vakantie 2024.
Herinrichting Capelsche uiterwaard en Oeverzone Genderensche uiterwaard (Bergsche Maas)Kennisgeving: gepubliceerd in april 2023, reactietermijn gesloten.
Ontwerp-Projectbesluit Omgevingswet: terinzagelegging met start zienswijzen-periode verwacht najaar 2024.
Geul Bokhoven, Oever Beneden-waarden en Oever Casterens Hoeve (Benedenmaas)Kennisgeving: gepubliceerd in mei 2023, reactietermijn gesloten.
Ontwerp-Projectbesluit Omgevingswet: terinzagelegging met start zienswijzen-periode verwacht najaar 2024.
Monding Kleefse beek, Geul Leijgraaf Arcen en Monding Vorstermolenbeek (Zandmaas)Kennisgeving: gepubliceerd in januari 2023, reactietermijn gesloten.
Ontwerp-Projectbesluit Omgevingswet: ter inzagelegging met zienswijzenperiode verwacht najaar 2024.
Geul Laakerweerd, Oever Laak, Geul Molensteen, Geul Brandt Visvijver, Oever Brandt, Geul Hansummerweerd-Oude Maasarm en Geul De Weerd-Reuver (noorde¬lijke Grensmaas en zuidelijke Zandmaas)Kennisgeving: gepubliceerd in september 2023, reactietermijn gesloten.
Ontwerp-Projectbesluit Omgevingswet: terinzagelegging met start zienswijzen-periode verwacht begin 2025.
Geul Ossenkamp en Monding Heijense Leijgraaf (noordelijke Zandmaas)Kennisgeving: gepubliceerd in september 2023, reactietermijn gesloten.
Ontwerp-Projectbesluit Omgevingswet terinzagelegging met start zienswijzenperiode verwacht tweede helft 2025.

* Deze planning is onder voorbehoud, aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.