Nieuwsbericht

Update sluizenroute IJmuiden

Gepubliceerd op: 6 februari 2024 - Laatste update: 26 februari 2024, 14:17

In 2023 heeft Rijkswaterstaat samen met de gemeente Velsen een gezamenlijk onderzoek laten uitvoeren naar een veilige openstelling van de sluizenroute voor autoverkeer in IJmuiden.

Ook heeft er in de zomer een calamiteitenproef plaatsgevonden op sluizencomplex IJmuiden. Conclusie is dat er diverse knelpunten zijn die openstelling voor autoverkeer zonder aanpassingen en aanvullende maatregelen niet veilig mogelijk maakt.

We gaan samen met de gemeente Velsen verder onderzoek doen naar mogelijkheden om de sluizenroute in IJmuiden veilig open te kunnen stellen. De route van Velsen Noord naar Velsen Zuid - en vice versa - over het sluizencomplex blijft tot nader order gesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Onderzoek sluizenroute

In 2023 hebben we samen met de gemeente Velsen het verkeerskundig adviesbureau Goudappel een onderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden en voorwaarden voor het veilig openstellen van de sluizenroute voor autoverkeer.

Uit onderzoek is gebleken dat er 2 knelpunten zijn die ervoor zorgen dat openstelling voor gemotoriseerd verkeer zonder aanpassingen en aanvullende maatregelen niet veilig mogelijk is:

  1. De vormgeving met een eenzijdig tweerichtingenfietspad op de Zeesluis, landzijde en zeezijde, waardoor in de bochten zo weinig ruimte is dat fietsers en gemotoriseerd verkeer gedwongen zijn om van elkaars ruimte gebruik te maken.
  2. Het kruispunt aan de noordzijde van de Zeesluis zeezijde, waarbij verschillende verkeerslichten en routeinformatie een zeer complexe situatie opleveren voor de weggebruiker.

Calamiteitenproef

In de zomer van 2023 hebben we een calamiteitenproef uitgevoerd op het sluizencomplex. Gedurende 5 dagen in juli is de sluizenroute tussen 15.30 en 17.30 uur tijdelijk opengesteld voor autoverkeer in de noord-zuid richting.

Het idee van het openstellen van de sluizenroute tijdens een calamiteit in de Velsertunnel is vooral het bieden van een alternatief als er echt geen doorgang in de tunnel mogelijk is voor langere tijd.

Dat was op de 5 proefmiddagen niet het geval. Er is nu alleen gebruik gemaakt van de sluizenroute door een beperkt aantal automobilisten.

Zichtbare conflicten

Zelfs met de lage aantallen autoverkeer waren er conflicten waarneembaar. Bij meer verkeer zal dat vermenigvuldigen. Het ontwerp op dit moment staat niet toe dat zonder ingrijpen van verkeersregelaars het verkeer in de diverse vormen veilig kan worden afgewikkeld.

De conclusie komt dus overeen met het onderzoek van Goudappel, namelijk dat het niet verstandig is om doorgaand autoverkeer toe te staan, zeker niet in grotere hoeveelheden, zo lang de inrichting van de sluizenroute niet verbeterd is.

Vervolgonderzoek sluizenroute

In navolging op het eerste onderzoek en de calamiteitenproef hebben we samen met de Gemeente Velsen het verkeerskundig adviesbureau Goudappel opdracht gegeven voor een vervolgonderzoek.

Het adviesbureau is gevraagd om aan de hand van de conclusies uit het eerdere onderzoeksrapport een ontwerp te maken, en de kosten daarvan in kaart te brengen, voor een veilige inrichting van de sluizenroute.

Hierbij is het van belang dat er een integrale oplossing komt voor het hele sluizencomplex, waarbij er een uniform en veilig wegbeeld ontstaat.

Met dit advies kan er een afweging gemaakt worden of dit past binnen de financiële kaders en kan er een besluit genomen worden of de route met de aanpassingen die daarvoor nodig zijn, structureel veilig opengesteld kan worden voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Verkeersbesluit

Het onderzoek van Goudappel en de uitgevoerde calamiteitenproef laten zien dat de sluizenroute nu niet veilig gedeeld gebruikt kan worden door fietsers en automobilisten.

Om de situatie veilig te houden zullen we een hernieuwd verkeersbesluit moeten nemen ten aanzien van de tijdelijke sluiting van de route voor het reguliere autoverkeer. Het huidige verkeersbesluit was namelijk verlopen.