Nieuwsbericht

Meedenken over ecologische plannen langs de Maas tussen Ohé en Laak en Reuver

Gepubliceerd op: 29 augustus 2023, 11.09 uur - Laatste update: 10 januari 2024, 14.10 uur

Rijkswaterstaat heeft plannen om op 7 locaties langs de Limburgse Maas tussen Ohé en Laak en Reuver natuurvriendelijke oevers en geulen te realiseren, met als doel de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De brede omgeving wordt tot en met 26 september 2023 in staat gesteld mee te denken over de plannen.

Door menselijke ingrepen in de afgelopen 150 jaar, zoals het rechttrekken van de rivier en met steen vastleggen van de oevers, is de kwaliteit van het waterleven in de Maas achteruit gegaan. Veel van de oorspronkelijke planten en dieren die thuishoren in het riviersysteem zijn daardoor verdwenen of komen nog maar in kleine aantallen voor. 

Met gerichte herstelmaatregelen moet de kwaliteit van het waterleven verbeterd worden. Een belangrijke basis daarvoor is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Terrassenmaas

De Zandmaas ter hoogte van Swalmen en Reuver wordt gekenmerkt door een rechte loop in een tamelijk diep uitgesneden smal rivierdal. De rivier gaat door een getrapt terrassenlandschap waar ondiepe geïsoleerde kwelgeulen ooit veel talrijker waren. 

Deze worden gevoed door helder en mineraalrijk grondwater (kwel), dat afstroomt vanuit de naastgelegen terrassen en bijzondere waternatuur met zich mee brengt. Het streven is deze kwelgeulen weer zoveel mogelijk terug te brengen in het landschap. 

Grensmaas

Het noordelijke deel van de Grensmaas rond Stevensweert vormt de overgang van een vrij afstromende grindrivier in het zuiden naar de Maasplassen. Vanaf hier is de Maas grotendeels gestuwd. Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw is hier veel van de oorspronkelijke bodemstructuur verdwenen door grindwinningen.

Een groot deel van het gebied is later weer opgevuld met grond. Enkele plassen zijn overgebleven, met wisselende afmetingen en gebruiksfuncties. Het plan is om een aantal van die plassen aan te takken aan de Maas voor herstel van stromend water, als leefgebied voor stromingminnende vissen en planten.

Verder staat hier het ontstenen van de rivieroever zelf op het programma, voor een natuurlijkere overgang van water naar land. Ook dat is een aantrekkelijkere omgeving voor flora en fauna.

Meedenken tot en met 26 september

Dit project omvat in totaal 7 locaties, waarvoor Rijkswaterstaat een zogenoemde Kennisgeving Voornemen en Participatie heeft gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee wordt de brede omgeving uitgenodigd mee te denken over de beoogde oplossingsrichtingen.

Via de website van de overheid vindt u de volledige tekst van de kennisgeving. Hierin staan de plannen toegelicht en vindt u informatie over hoe u kunt meedenken en welke voorwaarden daarvoor gelden. Reageren kan nog tot en met dinsdag 26 september 2023. Dat kan op 3 manieren:

  • digitaal: mail uw reactie naar Europese Kaderrichtlijn Water 
  • mondeling: vraag een gesprek aan met de omgevingsmanager van het gebied. U kunt contact met hem/haar opnemen via het mailadres van de Europese Kaderrichtlijn Water om een afspraak te maken
  • per post: stuur een gefrankeerde brief naar Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht

Meer informatie over de 5 locaties in de noordelijke Grensmaas:

Meer informatie over de 2 locaties in de Zandmaas

Inloopavonden

Om de omgeving de gelegenheid te bieden vragen te stellen over de plannen en het besluitvormingsproces, organiseren Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Arcadis 2 inloopbijeenkomsten. Deze vinden plaats op maandag 11 september 2023 in De Troubadour, Markt 7 te Beesel en op dinsdag 12 september 2023 in restaurant Int Brookx, In het Broek 1 te Stevensweert.

U bent welkom om tussen 19.30 en 21.00 uur binnen te lopen (er is geen plenair deel). Vooraf aanmelden is niet nodig.

Meer weten

Meer informatie over de maatregelen voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op de riviertakpagina Maas op de website Samen werken aan riviernatuur, via de nieuwsbrief en in de brochure.