Nieuwsbericht

Ontwerp geluidsanering 5 woningen rondom A58

Gepubliceerd op: 9 juni 2023 - Laatste update: 12 juni 2023, 11:38

Rondom de A58, A27 en A16 ten zuiden van Breda moet voor 5 woningen het geluid gesaneerd worden. Dit heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat 9 juni 2023 middels een ontwerpsaneringsbesluit besloten.

Het gaat om woningen die liggen langs het wegenproject A58 Sint Annabosch - Galder. Deze wegverbreding is onderdeel van het project InnovA58. Als gevolg van de stikstofproblematiek in Nederland is vertraging in de besluitvorming en realisatie voor de A58 onvermijdelijk. Een eerste inschatting is dat dit voor het traject A58 Sint Annabosch - Galder 3 tot 5 jaar vertraging kan betekenen.

Geluidsanering

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat in het plangebied 5 saneringswoningen staan. Dit houdt in dat geluid op de gevel van deze 5 woningen hoger is dan de saneringsdrempel; de grens die wordt gesteld aan het geluidniveau van de weg op de woning. Rijkswaterstaat heeft de wettelijke taak om voor deze saneringswoningen maatregelen te nemen om het geluid te saneren (verminderen).

Het was voorzien om deze geluidsanering onderdeel te laten zijn van het ontwerptracébesluit voor het project A58 Sint Annabosch - Galder. De afronding van dat besluit is vanwege gebrek aan perspectief op stikstofruimte - door de hoge stikstofbelasting op het Ulvenhoutse bos - vooralsnog gestaakt. Daarom pakt Rijkswaterstaat de wettelijk verplichte geluidsanering van deze wegvakken nu op via dit saneringsplan.

Wanneer het project A58 Sint Annabosch - Galder weer wordt opgestart, worden opnieuw akoestische berekeningen uitgevoerd om te bepalen of aanvullende geluidmaatregelen nodig zijn vanuit dit project.

Gevelisolatie woningen

Voor de 5 saneringswoningen in het projectgebied wordt in het ontwerp saneringsplan maatregelen voorgesteld om het geluidniveau te verminderen. Maatregelen zoals geluidschermen en stiller asfalt zijn niet doelmatig gebleken en worden daarom niet gerealiseerd. Dat betekent dat voor deze 5 woningen onderzoek wordt gedaan naar het toepassen van gevelisolatie om het geluidsniveau terug te brengen.

De 5 adressen, die dit betreft, hebben persoonlijk bericht ontvangen. Het isoleren van woningen is vrijgesteld van stikstofregels.

Zienswijze indienen

Nu het ontwerpgeluidsaneringsplan gepubliceerd is, kunt u hier ook officieel op reageren door een zienswijze in te dienen. U heeft hier vanaf 9 juni 2023 6 weken de tijd voor. Op website van Bureau Sanering Verkeerslawaai kunt u het complete ontwerpsaneringsplan inzien en leest u tevens hoe u een zienswijze kunt indienen.