Nieuwsbericht

Gewijzigd tracébesluit Zuidasdok ter inzage

Gepubliceerd op: 22 juni 2023, 10.00 uur

Het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023) is vastgesteld. Dit tracébesluit wijzigt het Tracébesluit Zuidasdok 2016 op een aantal onderdelen. Voor het overige blijft het Tracébesluit Zuidasdok 2016 van kracht. 

Het gewijzigde tracébesluit ligt van 23 juni tot en met 3 augustus 2023 ter inzage. In deze periode is het ook mogelijk om tegen het tracébesluit beroep aan tekenen.

Een tracébesluit maakt de aanleg van nieuwe of verandering van bestaande infrastructuur mogelijk.

In het Tracébesluit Zuidasdok 2016 ging het om het verbreden van de snelweg A10 Zuid (van 4 naar 6 rijstroken per rijrichting), het aanpassen van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, het ondergronds brengen van de A10 Zuid in het centrumgebied van Zuidas en het bouwen of aanpassen van bruggen, viaducten en tunnels.

Noodzakelijke aanpassingen in tracébesluit

Het wijzigen van een tracébesluit gebeurt vaker bij grote infrastructuurprojecten, wanneer we plannen meer gedetailleerd uitwerken. Zo kunnen sommige voorgenomen aanpassingen aan de A10 Zuid veiliger uitgevoerd worden. Ook zijn er aanvullende maatregelen noodzakelijk die in maart 2016 nog niet bekend waren.

In het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023) staan de wijzigingen ten opzichte van het Tracébesluit Zuidasdok 2016 beschreven; in totaal 26. Het gaat bijvoorbeeld om extra vluchtstroken. Ook aan de vaarweg bij de Schinkelbrug moeten aanpassingen plaatsvinden.

Wijzigingen op het ontwerptracébesluit

Eerder heeft het ontwerptracébesluit met de wijzigingen ter inzage gelegen van 30 november 2022 tot en met 10 januari 2023. Een aantal zienswijzen heeft tot wijzigingen in het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023) geleid. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

  • Het werkterrein Schinkelburg mag uitsluitend gebruikt worden voor bouwveiligheid.
  • De locatie van Marina Het Bosch, Jollenpad 20 is toegevoegd in artikel 7 van de besluit-tekst. Dit adres stond wel op de detailkaarten die deel uitmaken van het ontwerptracébesluit wijziging, maar is nu ook tekstueel in de besluittekst meegenomen.
  • Het rapport Geluid is aangevuld met de analyse van de ruimtelijke ontwikkelingen die na vaststelling van het Tracébesluit 2016 plaatsvonden.
  • Het rapport Water is geactualiseerd ten aanzien van geldend beleid en wet- en regelgeving.
  • In alle documenten zijn enkele redactionele verbeteringen verwerkt en schrijffouten hersteld.
  • Er is bij de toelichting een AERIUS-berekening toegevoegd waaruit blijkt dat er geen stikstofdepositie optreedt in de aanlegfase door de wijzigingen in het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023).

Documenten tracébesluit ter inzage

Alle documenten van het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023) zijn digitaal te bekijken via de website Platform Participatie in de periode 23 juni tot en met 3 augustus 2023.

Belanghebbenden kunnen tegen de wijzigingen die zijn opgenomen in het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.