Nieuwsbericht

Jaarlijkse telling vervoer gevaarlijke stoffen 2023

Gepubliceerd op: 10 maart 2023 - Laatste update: 15 maart 2023, 13:31

Van 6 maart tot en met 23 april 2023 houden we de jaarlijkse telling van het vervoer van gevaarlijke stoffen. We hebben als wegbeheerder een onderzoeksplicht vanuit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs).

Met behulp van mobiele camera’s tellen we langs een aantal rijkswegen in Nederland het transport van gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan brandbare vloeistoffen en gassen, zoals benzine, diesel en LPG.

Hoewel de kans op ongelukken tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland erg klein is, kan het risico op een incident of een ongeval voor onrust zorgen bij de inwoners van gemeenten waar het vervoer van gevaarlijke stoffen doorheen gaat.

Basisnet

Tijdens de meetperiode tellen we het vervoer van gevaarlijke stoffen via het Basisnet. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit gaat vooral over rijkswegen. Voor elke weg die hoort bij het Basisnet is een risicoplafond vastgesteld. De risicoplafonds zijn het resultaat van een afweging tussen de belangen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de wegen en de veiligheid van omwonenden.

Hoe meer bebouwing en hoe meer mensen er wonen en werken, hoe groter het risico. We drukken het risicoplafond uit als afstanden vanaf de weg tot aan een berekende grens in de omgeving. Op basis van de resultaten van de tellingen toetsen we of het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de gestelde risicoplafonds blijft.

Oranje borden

Het is voor vervoerders van gevaarlijke stoffen verplicht om achterop het voertuig een oranje bord te bevestigen met codes die aanduiden welke stoffen zij vervoeren. Tijdelijk geplaatste mobiele camera’s maken alleen opnames van de specifieke oranje bebording op tankauto’s.

Privacy tellingen

Tijdens de telling registreren we geen kentekens, bedrijfsgegevens of andere privacygevoelige gegevens. We vernietigen de camerabeelden zodra de resultaten uit de tellingen bekend zijn.

Tellingen wegen gevaarlijke stoffen

De tellingen met de camera’s vinden jaarlijks plaats tijdens 2 telperioden, namelijk de maanden maart tot en met mei en september tot en met november. Per jaar tellen we op 55 tot 60 weglocaties in beide rijrichtingen. Zo zijn na 5 jaar alle wegen waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden, geteld.

Per locatie nemen we gedurende 1 of 2 weken continu camerabeelden op. We zijn als wegbeheerder alleen verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De minister is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen wanneer er sprake is van (dreigende) overschrijding van de risicoplafonds.