Nieuwsbericht

Start groot onderhoud Natuureiland Sophiapolder

Gepubliceerd op: 26 oktober 2020 - Laatste update: 16 november 2021, 09:56

Op 23 oktober 2020 is aannemer Ploegam in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met het groot onderhoud aan Natuureiland Sophiapolder. De werkzaamheden zijn volgend jaar in april 2021 gereed.

Op dit moment (oktober 2020) is de dijk aan de oostzijde uitgehold door water en zijn de geulen dichtgeslibd. Hierdoor is ter plekke te weinig ontwikkeling van groen. Rijkswaterstaat pakt dit aan voor een beter leefgebied voor flora en fauna en een mooier wandelgebied voor de recreant op het natuureiland. Rijkswaterstaat doet dit in nauwe samenspraak met beheerder Zuid-Hollands Landschap.

Maatregelen Natuureiland Sophiapolder

De 1e maatregel is het herstellen van de kade aan de kant van de rivier Noord zodat deze bestand is tegen de getijdenwerking van de Noord en zodat de plantengroei aan de waterrand zich kan ontwikkelen. Hier wordt een erosiebestendige rietzone aangebracht die bestand is tegen de getijdenwerking. De 2e maatregel is het verbeteren van de in- en uitstroom van water in het gebied door het ontgraven en weer op diepte brengen van de geulen en de kreken.

Uniek leefgebied voor flora en fauna.

Het natuureiland Sophiapolder is een uniek zoetwatergetijdegebied, waar rivier en getij vrij spel hebben. Veel verschillende soorten vogels gebruiken het gebied als broedplek of om tijdens de trek voedsel te zoeken in het slik. De begroeide dijken bieden jaarlijks plek aan vele honderden paren broedvogels. Waaronder de bergeend, cettiā€™s, kluut en kokmeeuw. Tijdens de vogeltrek komt een grote verscheidenheid aan vogels langs in de polder om te eten. Dit verschilt van de kleine bonte strandloper tot aan roofvogels zoals de visarend. En heel af en toe komt zelfs de bever even op bezoek.

Met de versterking van de buitendijk, en het op diepte houden van de watergeulen, kan deze robuuste natuur weer zijn eigen gang gaan. Tijdens de werkzaamheden is het eiland helaas even niet toegankelijk voor bezoekers. Kijk voor actuele informatie over bereikbaarheid op de website van het Zuid-Hollands Landschap.