Modellen en applicaties

Het ministerie van IenWheeft een uitgebreid modelleninstrumentarium en een groot aantal applicaties. Deze geven inzicht in toekomstige ontwikkelingen. Vooral op het gebied van water, verkeer, scheepvaart en leefomgeving.

De modellen geven het ministerie actuele prognoses voor beleid en uitvoering. Rijkswaterstaat ontwikkelt deze modellen en verzamelt de gegevens die nodig zijn voor de modelberekeningen.

Informatie en prognoses

Rijkswaterstaat zorgt als uitvoeringsorganisatie van het ministerie op basis van de modeluitkomsten voor informatie over nu en de toekomst. Dat doen we met gegevens van onder andere het CBS en planbureaus. De informatie en prognoses zijn voor de korte, middellange en lange termijn.

Het ministerie gebruikt de uitkomsten voor besluitvorming over soms vergaande beleidsmaatregelen. Denk hierbij aan dijkversterking, wegverbredingen, maar ook aan aanpassingen van snelheidslimieten. De uitkomsten van de modellen zijn belangrijk voor onder andere het vormgeven en uitwerken van plannen bij aanleg- en onderhoudsprojecten.

Advies modellen en applicaties

We delen de modellen en data binnen onze eigen organisatie en het ministerie, maar ook met andere overheden. Denk aan gemeenten, waterschappen, provincies en andere ministeries. We geven advies over hoe de modellen en applicaties te gebruiken en te interpreteren. Zowel voor beleidsadviezen als voor de uitvoering van projecten. Hierin werken we samen met marktpartijen, kennisinstituten en medeoverheden.

Verder zijn we verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van de modellen en (web)applicaties. Bijvoorbeeld als de informatiebehoefte verandert.

Ontwikkelen samen met andere partijen

We ontwikkelden de modellen en applicaties met marktpartijen en verschillende kennisinstituten. Onder meer met:

Ook de Nederlandse universiteiten zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van modellen. Om ervoor te zorgen dat onze modellen betrouwbaar en geaccepteerd zijn, is wetenschappelijke kwaliteitscontrole en openbare beoordeling essentieel.