A10 Noord: vervanging geluidschermen

Waarom

  • De geluidschermen zijn door storm beschadigd en uit voorzorg deels verwijderd.
  • Zo voorkomen we dat er bij volgende stormen opnieuw schermen uitwaaien.
  • Reparatie is niet mogelijk door de slechte staat van de schermen.
  • Vervanging van de geluidschermen staat gepland voor 2024 en 2025.

Hoe

geluidschermen veiligstellen en vervangen

Heb ik last van de werkzaamheden?

De beschadigde geluidschermen zijn vanwege de veiligheid deels verwijderd. Hierdoor ervaren omwonenden meer overlast van geluiden van de snelweg. Geluidonderzoek gaf inzicht in hoeveel meer geluid er bij de woningen komt.

Op basis van de uitkomsten van het geluidonderzoek en de ontheffingsaanvraag is besloten om een maatregel te nemen die overlast beperkt. Rijkswaterstaat heeft voor de zomer van 2023 in beide rijrichtingen een extra laag stiller asfalt aangebracht. Hierdoor is het verkeersgeluid van de snelweg verminderd, waardoor omwonenden minder geluidoverlast zullen ervaren.

Tijdelijke ontheffing Wet milieubeheer

Sinds 2012 valt het geluid van wegverkeer op snelwegen onder de Wet milieubeheer. We zijn daarmee wettelijk verplicht om elk jaar na te gaan of het geluid van het wegverkeer binnen de vastgestelde geluidproductieplafonds (GPP’s) blijft.

Als door een calamiteit de GPP’s worden overschreden, kan de wegbeheerder een tijdelijke ontheffing aanvragen van het naleven van geluidproductieplafonds. Dit kan voor maximaal 5 jaar en alleen als er zicht is op een oplossing waardoor de GPP’s niet langer worden overschreden. De tijdelijke ontheffing is er in dit geval dus voor de periode vanaf het veiligstellen van de geluidschermen tot aan het vernieuwen van de geluidschermen.

Rijkswaterstaat heeft van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat inmiddels een tijdelijke ontheffing gekregen. Het officiële besluit over de tijdelijke ontheffing is gepubliceerd in de Staatscourant, op de website Bureau Sanering Verkeerslawaai en in lokale media.

Wanneer

Klaar: 2025
2022 - 2024

Voorbereiding aanleg van nieuwe geluidschermen

2024 - 2025

Start aanleg en uitvoering nieuwe geluidschermen

Documenten

Informatie over de geluidschermen op basis van de Wet open overheid (Woo) 

Op basis van de Wet open overheid is een aantal documenten openbaar gemaakt. Het betreft hier officiële documenten die betrekking hebben op de besluitvorming over de geluidschermen van de afgelopen jaren.

Informatie over de tijdelijke ontheffing wet Milieubeheer

Contactformulier vervanging geluidschermen langs A10 Noord

Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over de gevolgen die het vervangen van de geluidschermen langs de A10 Noord heeft voor uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. We helpen u graag verder.

Nieuws

Onderliggende pagina