A10 Noord: vervanging geluidschermen

A10 Noord: vervanging geluidschermen

Waarom

  • De geluidsschermen zijn door stormschade beschadigd en uit voorzorg deels verwijderd.
  • Zo voorkomen we dat er bij volgende stormen opnieuw schermen uitwaaien.
  • Reparatie is niet mogelijk door de slechte staat van de schermen.
  • Vervanging van de geluidschermen staat gepland voor 2025.

Hoe

geluidschermen veiligstellen en vervangen

Heb ik last van de werkzaamheden?

De beschadigde geluidschermen zijn vanwege de veiligheid deels verwijderd. Hierdoor ervaren omwonenden meer overlast van de snelweg. Geluidsonderzoek gaat inzicht geven in hoeveel meer geluid er bij de woningen komt.

Op basis van de uitkomsten van het geluidsonderzoek en de ontheffingsaanvraag besluiten we of maatregelen nodig zijn om de overlast te beperken. Hiermee lopen we vooruit op de vervanging van de geluidsschermen in 2025.

Tijdelijke ontheffing wet Milieubeheer

Sinds 2012 valt het geluid van wegverkeer op rijkswegen onder de Wet milieubeheer. We zijn daarmee wettelijk verplicht om elk jaar na te gaan of het geluid van het wegverkeer binnen de vastgestelde Geluidproductieplafonds (GPP’s) blijft. Dit noemen we Naleving van geluidproductieplafonds.

Als door een calamiteit de GPP’s worden overschreden, kan de wegbeheerder een tijdelijke ontheffing aanvragen van het naleven van geluidproductieplafonds. Dit kan voor maximaal 5 jaar en alleen als er zicht is op een oplossing waardoor de GPP’s niet langer worden overschreden. De tijdelijke ontheffing is er in dit geval dus voor de periode vanaf het veiligstellen van de geluidschermen tot aan het vernieuwen van de geluidschermen.

Het besluit over de tijdelijke ontheffing wordt naar verwachting medio december 2022 gepubliceerd. Bewoners en andere belanghebbenden kunnen hier bezwaar tegen maken.

Wanneer

Klaar: 2025
November 2022

We voeren geluidonderzoek uit en vragen de tijdelijke ontheffing aan.

December 2022

Het besluit over en publicatie van de tijdelijke ontheffing Wet milieubeheer.

Januari 2023

De resultaten van het geluidonderzoek zijn bekend en we besluiten over mogelijke tijdelijke maatregelen.

2022 – 2025

We bereiden de aanleg van nieuwe geluidschermen voor.

2025

We starten met de aanleg van nieuwe geluidschermen.

Contactformulier vervanging geluidschermen langs A10 Noord

Heeft u specifieke vragen of maakt u zich zorgen over de gevolgen die het vervangen van de geluidschermen langs de A10 Noord heeft voor uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. We helpen u graag verder.

Nieuws

Onderliggende pagina