Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

De waterkwaliteit van de Nieuwe Maas is onvoldoende en voldoet niet aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In dit kader legt Rijkswaterstaat in samenwerking met de gemeente Schiedam in de Wilhelminahaven bij Schiedam een natuurvriendelijke oever aan.

Zo verbetert de waterkwaliteit en ontstaat een beter leefgebied voor planten en dieren. Daarnaast wordt door de aanleg een aantrekkelijk landschap gecreƫerd wat ook gebruikt kan worden voor recreatie. De oever kan worden beleefd vanaf de kant en wordt verbonden met het aanliggende terrein.

De Nieuwe Maas is een belangrijk onderdeel van het hoofdvaarwegennet en is van groot belang voor de scheepvaart naar en van de havens in Rotterdam. De rivier is daarvoor aangepast met havens, dijken en harde oevers die weinig ruimte over laten voor de ontwikkeling van natuur. Hierdoor wordt ook het intergetijdengebied, het gebied dat boven water blijft bij laag water en onder water staat bij hoog water, verkleind.

Door middel van het ophogen van de grond en het maken van een flauw talud aan de oever in de noordoosthoek van de Wilhelminahaven, wordt een stuk natuurvriendelijke oever gecreƫerd van circa 360 m lang.

De natuurvriendelijke oever is onderdeel van een aantrekkelijk nieuw landschap: het getijdenpark. In dit landschap is groen en natuur te zien op, in en direct aan de rivier onder invloed van eb en vloed. Zo krijgt de natuur de ruimte. De natuurvriendelijke oever zorgt ook voor golfbreking bij hoog water en ondersteunt de waterveiligheid in het gebied.

Herstel natuur

De havens, dijken en harde oevers in de Nieuwe Maas laten weinig ruimte over voor de natuur. Daarbij zijn er momenteel zijn te weinig ondiepe oeverzones. Dit verbeteren we door een natuurvriendelijke oever aan te leggen. Deze is minder steil en heeft een geleidelijke overgang van nat naar droog.

In de Wilhelminahaven ontstaat getijdennatuur met slikkige oevers, rietmoeras en poeltjes. Dit is gunstig voor de groei van oever- en waterplanten en vis en draagt bij aan de ecologische waterkwaliteit.

Verbetering waterkwaliteit

De waterkwaliteit van de Nieuwe Maas is onvoldoende en voldoet niet aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In deze richtlijn zijn afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon (chemisch op orde) en gezond (ecologisch in evenwicht) is. Dit project richt zich op de ecologische waterkwaliteit.

Maatregelen

Rijkswaterstaat herstelt de oorspronkelijke natuur in de gebieden. Zo verbetert de waterkwaliteit voor planten en dieren. Dit bereiken we onder andere door natuurvriendelijke oevers aan te leggen. In de Wilhelminahaven wordt circa 360 m natuurvriendelijke oever gerealiseerd. Vanuit de gemeente Schiedam wordt deze maatregel gecombineerd met initiatieven om de naastgelegen wijk een nieuwe impuls te geven. Hierdoor ontstaat een win-win situatie.