Merwedekanaal: renovatie Koninginnensluis

Waarom

  • Om de Koninginnensluis ook in de toekomst goed te kunnen gebruiken is een renovatie nodig.
  • In het verleden zijn renovaties uitgevoerd aan de sluisdeuren, nu gaan we aan de slag met de andere onderdelen van de sluis.
  • We zorgen dat de sluis voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen.

Hoe

renoveren Emmabrug, Wilhelminabrug, sluisdeuren, bodem en wanden van de sluis

Wat gaan we doen aan de Koninginnensluis?

De afgelopen jaren hebben we werkzaamheden uitgevoerd aan de deuren. Nu gaan we aan de slag met de hele sluis. Waaronder de bruggen, bediening en besturing, bodem en wanden en veiligheid rondom de sluis.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Door de werkzaamheden kan sprake zijn van geluidhinder. De verlichting van de bouwplaats kan ook voor hinder zorgen. We vragen de aannemer om maatregelen te nemen om hinder en overlast te beperken.

Voor het wegverkeer worden hinder en overlast zoveel mogelijk beperkt. En afgestemd met de wegbeheerder en andere belanghebbenden. Weggebruikers worden hier tijdig over geïnformeerd.

Bekijk de pagina Hinder en maatregelen voor de laatste informatie.

Wanneer

Klaar: nog niet bekend
2023

Aanbesteding van de renovatie

2024

Voorbereidingsfase - onderzoek en ontwerp

2025

Uitvoeringsfase

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de planningspagina

Doelen en resultaten

De renovatie is nodig om ervoor te zorgen dat de Koninginnensluis ook in de toekomst veilig, betrouwbaar en goed blijft functioneren. De Koninginnensluis is namelijk een belangrijke verbinding voor voornamelijk recreatievaart tussen het Merwedekanaal en de Lek.

De sluis wordt vooral in de periode van april tot en met oktober gebruikt door de recreatievaart. De Wilhelminabrug is belangrijk voor doorgaand verkeer (onder andere OV) van en naar Vreeswijk. De Emmabrug wordt vooral gebruikt voor lokaal verkeer in de wijk.

De Koninginnensluis, de Emmabrug en de voormalige sluiswachterswoningen zijn Rijksmonumenten. Het Merwedekanaal en de kades hebben een cultuurhistorische waarde. Bij de renovatie zorgen we dat deze waarden behouden blijven.

Rijksmonumenten

Bij de renovatie wordt een architect betrokken om de historie in het oog te houden en te waarborgen. De werkzaamheden worden besproken met de gemeente Nieuwegein, waaronder de Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Om aan een Rijksmonument te mogen werken, is een vergunning nodig. Die wordt na besluit van de gemeente Nieuwegein ter inzage gelegd, waarbij bezwaar mogelijk is.

Nieuws

Waar kan ik heen met vragen, opmerkingen en klachten?

Met vragen, opmerkingen en klachten kunt u terecht bij de Landelijke Informatielijn 0800-8002.