Nieuwsbericht

Veilig werken op de vluchtstrook: afspraken voor verbetering veiligheid wegwerkers

Gepubliceerd op: 12 april 2024, 12.21 uur

De opgave van Rijkswaterstaat is groot. In de komende jaren is er veel werk aan (groot) onderhoud van bruggen en wegen. Er is sprake van toenemende verkeersdrukte, veranderend (rij)gedrag van weggebruikers en snelle technologische ontwikkelingen.

Rijkswaterstaat en infra-aannemers hebben daarom op landelijk niveau een aantal nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt op het gebied van veilig werken langs de vluchtstrook.

Gevaarlijk rijgedrag en het negeren van rode kruizen zijn al langere tijd problemen waar Rijkswaterstaat actie op onderneemt. Een ongeluk met een wegwerker op de vluchtstrook op de A58 was voor Rijkswaterstaat de concrete aanleiding om in november 2023 te starten met intensieve gesprekken met marktpartijen (infra-aannemers) in onderhoud om de veiligheid van wegwerkers op de vluchtstrook samen te verbeteren. De afspraken die nu zijn gemaakt zijn het resultaat van deze gesprekken.

Maatregelen

De concrete maatregelen zoals afgesproken met de brancheorganisaties en marktpartijen zijn:

  • Verminderen van werk waar dat kan: bijvoorbeeld door werkzaamheden als maaien van bermen en het vegen van de vluchtstrook te combineren.
  • Een duidelijkere en uniformere koppeling van een vaste veiligheidsmaatregel aan bepaalde werkzaamheden: denk hierbij aan toezien op het plaatsen van een tekstkar met aanhanger als ‘botsmiddel’ bij het maaien van bermen, maar ook het uitvoeren van onderhoudswerk.
  • Doorontwikkelen technische innovaties: bijvoorbeeld bredere werkafspraken met Google Maps voor automatische routebegeleiding in plaats van het handmatig plaatsen van omleidingsborden.

Bob Demoet, Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en Onderhoud: ‘Met deze set aan maatregelen hebben we een belangrijke stap gezet. We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen elke dag veilig thuis komt. De komende tijd werken we op landelijk niveau én in, de voorbereiding van, het dagelijks werk verder aan het verbeteren van de veiligheid bij het werken langs de vluchtstrook.’

Start van intensieve samenwerking

Rijkswaterstaat en marktpartijen hebben afgesproken om de intensieve samenwerking rond dit thema voort te zetten. Dat doen zij onder leiding van een stuurgroep met een brede samenstelling uit markt en sector. Door middel van een activiteitentabel wordt de intensiteit van werk overzichtelijk gekoppeld aan de daarop passende kaders en richtlijnen in verkeersmaatregelen.

Bart Welvaarts, directeur De Jong Zuurmond en trekker van de stuurgroep namens de markt: ‘Het gevoel van urgentie bij Rijkswaterstaat en marktpartijen is groot. Het is goed dat we dit gevoel nu samen in daden om zetten. En daarmee de kans op persoonlijk letsel van wegwerkers echt verkleinen.’

Verder ontwikkelen in het werk

In pilots worden nieuwe maatregelen uitgetest om te komen tot verdere innovaties. Ook wordt ingezet op verscherpte controle en handhaving op mogelijke onveilige situaties. Waar nodig wordt werk stilgelegd als er onveilig gewerkt wordt. Naar toekomstige ernstige incidenten wordt er gezamenlijk onderzoek gedaan, waarbij leerpunten vanuit de stuurgroep zo spoedig mogelijk gedeeld worden met elkaar.

Al deze maatregelen hebben als doel het up-to-date brengen van werkafspraken en de monitoring daarvan, zodat het werk veiliger wordt.

Bestaande kaders

In nauwe samenspraak met de markt heeft een werkgroep de nu geldende maatregelen vanuit de CROW, en de arbeidshygiënische strategie over de hele veiligheidsketen doorgelicht. Zowel de CROW als de arbeidshygiënische strategie vanuit ARBO-wetgeving, zijn belangrijke wettelijke kaders op basis waarvan de veiligheid tijdens wegwerkzaamheden worden opgemaakt.

We zijn samen tot de conclusie gekomen dat op basis van die geldende wetgeving voor het merendeel van situaties geldt dat wegwerkers veilig te kunnen werken op de vluchtstrook. Wat wenselijk was, was herijking van werkafspraken hierover vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt, dat akkoord hebben we nu samen gesloten.

Herhaalde oproep aan weggebruikers

We roepen weggebruikers op om veilig rijgedrag te vertonen. Ga niet onder invloed van verdovende middelen of alcohol de weg op. Denk niet dat een rood kruis voor u niet geldt. Houd u aan de aangegeven snelheidsbeperking. Reageer uw agressie niet af op wegwerkers. We willen graag dat iedereen die voor ons op of langs de weg werkt elke dag weer veilig thuis komt.