Nieuwsbericht

Stand van zaken Wilhelminakanaal Sluis II Tilburg

Gepubliceerd op: 21 december 2023, 08.52 uur

Minister Harbers bracht op maandag 30 oktober 2023 een werkbezoek aan Tilburg. Daar sprak hij met vertegenwoordigers vanuit de provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg, Rijkswaterstaat en lokale ondernemers over Sluis II.

Op dit moment is het voor grotere binnenvaartschepen (vaarwegklasse IV) niet mogelijk om vanuit de Rotterdamse Haven de Tilburgse bedrijventerreinen Kraaiven en Loven te bereiken, omdat Sluis II in het Wilhelminakanaal een obstakel vormt om daar te komen.

Daarom is het de bedoeling deze sluis te vervangen door een grotere sluis, vergelijkbaar met de nieuwe Sluis III. Die sluis ligt iets verderop (bij de Kruidenbuurt) en is wel al geschikt gemaakt voor grotere (klasse IV) schepen.

Geen nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) nodig

Het vervangen van Sluis II wordt door de provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) gezamenlijk opgepakt. Daarbij wordt de werkwijze gevolgd, die gebruikelijk is voor een groot bouwproject van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Momenteel zit het project nog in de zogenoemde Planstudiefase. In deze fase zijn veel onderzoeken verricht en is een m.e.r-beoordeling uitgevoerd. In 2010 is voor het bestaande bestemmingsplan een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld. Het huidige bestemmingsplan gaat ervan uit dat Sluis II is gesloopt en het kanaal tot en met Haven Kraaiven gebruikt kan worden door klasse IV-schepen.

Nu Sluis II herbouwd dient te worden, is beoordeeld of de effecten van de nieuwe sluis zodanig zijn, dat er wellicht een nieuwe MER moet worden opgesteld. Dat gebeurt met een m.e.r-beoordeling, die inmiddels is afgerond. Hierin is geconcludeerd dat er geen nieuwe MER nodig is.

Ontwerp-projectplan Waterwet

Om grotere klasse IV-schepen over het Wilhelminakanaal te laten varen, wordt de nieuwe Sluis II groter dan de huidige sluis. Ook worden het kanaal en Sluis III nog aangepast en afgebouwd. Volgens de Waterwet moet voor deze werkzaamheden een ontwerp-projectplan Waterwet worden opgesteld. In dat plan wordt beschreven wat er aangelegd of gewijzigd wordt en hoe dat gaat gebeuren.

Ook wordt er in vermeld hoe dat wordt ingepast in de omgeving en wat de mogelijke nadelige gevolgen zijn en welke maatregelen worden getroffen om eventuele gevolgen te beperken. Bij het ontwerp-projectplan Waterwet komen verschillende bijlagen, zoals onder andere de m.e.r-beoordeling met het bijbehorende besluit en een grondwatermonitoringsplan.

Publicatie en zienswijzetermijn

Na het gereedkomen van het ontwerp-projectplan Waterwet is het namens de minister van Infrastructuur & Waterstaat ondertekend. Dit is op 20 december 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en bekend gemaakt via landelijke en lokale kranten. Hiermee is het ontwerp-projectplan Waterwet van Project Sluis II ter visie gelegd.

Met de publicatie is de zienswijzetermijn gestart, die 6 weken duurt. In deze periode ligt het ontwerp-projectplan Waterwet met bijlagen zowel digitaal als op papier ter inzage. De papieren versie kan na telefonische afspraak worden bekeken in het kantoor van Rijkswaterstaat in Den Bosch.

Tijdens de zienswijzeperiode kan iedereen aan het bevoegd gezag een reactie –zienswijze- sturen over het ontwerpbesluit. Nadere informatie over het indienen van een zienswijze is te vinden via de hiervoor vermelde link naar de publicatie van het ontwerp-projectplan Waterwet.

Nadat de zienswijzetermijn is afgelopen, reageert de minister van Infrastructuur en Waterstaat op de ingediende zienswijzen en wordt nagegaan of het ontwerp-projectplan Waterwet naar aanleiding daarvan nog moet worden aangepast. Daarna wordt namens de minister een definitief besluit genomen over het ontwerp-projectplan Waterwet. Tegen het definitieve besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken eventueel nog in (hoger) beroep gaan.

Herstelwerkzaamheden Sluis II

Vanwege de opgelopen vertraging is de conditie van Sluis II verslechterd; op korte termijn zijn herstelwerkzaamheden noodzakelijk en onvermijdelijk. In april en mei 2024 wordt er groot onderhoud aan Sluis II uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de sluis de komende jaren in bedrijf te kunnen houden, totdat deze volledig herbouwd gaat worden.

Wat gaat er gebeuren?

De deuren van de sluis en de daar bijbehorende taatsen (scharnieren), halsbeugels en bordessen worden vervangen. Verder vinden er nog wat kleinere werkzaamheden plaats in de bedienings- en besturingsinstallaties. Vanwege deze herstelwerkzaamheden is de sluis tijdelijk niet beschikbaar en voor alle scheepvaartverkeer gestremd (verwachte stremmingsperiode vanaf 16 april tot en met 1 juni 2024).

De werkzaamheden worden uitgevoerd door het projectteam van Rijkswaterstaat dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de bediening en besturing van sluizen in de Brabantse kanalen. De herstelwerkzaamheden zijn geen onderdeel van het ontwerp-projectplan Waterwet en daarom kan hier geen zienswijze op worden ingediend.

Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit nieuwsbericht dan vragen wij u dit te melden via een contactformulier.