Nieuwsbericht

Ecologische verbeterplannen ter inzage voor 14 locaties langs de Limburgse en Brabantse Maas

Gepubliceerd op: 7 december 2023

Rijkswaterstaat werkt al geruime tijd aan het ecologisch herstelprogramma voor de Maas vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Hiervoor zijn oevers en beekmondingen natuurvriendelijk ingericht en nieuwe geulen aangelegd. De plannen voor 14 nieuwe locaties tussen Rijkel en Oeffelt, langs de Zandmaas zijn klaar en liggen ter inzage voor belangstellenden. Het is tot 15 januari 2024 mogelijk om te reageren.

In 2 ontwerp-projectplannen Waterwet staat beschreven wat de volgende stappen zijn. Rijkswaterstaat organiseert tussen 13 en 20 december 2023 verschillende inloopmomenten waar belangstellenden terecht kunnen met vragen. Het is tot en met 15 januari 2024 mogelijk om te reageren op de plannen.

Waterleven uit balans

De biodiversiteit in en langs de rivier is de afgelopen 150 jaar achteruitgegaan door menselijke ingrepen, zoals het vastleggen van de oevers, plaatsen van stuwen en afsnijden van meanders en geulen. Veel van de oorspronkelijke planten, vissen en kleine waterdiertjes die thuishoren in het riviersysteem zijn daardoor verdwenen of komen nog maar in kleine aantallen voor. Waar het mogelijk is, brengen we die leefgebieden daarom nu weer terug in het Maassysteem.

Terrassenmaas

De Maas tussen Rijkel en Oeffelt wordt ook wel Terrassenmaas genoemd. De rivier loopt langs een dieper uitgesleten bedding, aan weerskanten geflankeerd door organisch ontstane ‘terrassen’. Hier lagen oorspronkelijk geulen verder van de rivier af, onder aan de terrasrand in de uiterwaard. Maar door menselijke veranderingen zijn ze grotendeels verdwenen.

Dit soort geulen wordt gevoed door helder grondwater, dat op sommige plekken lange tijd onderweg is geweest en karakteristieke natuurwaarden met zich meebrengt. Ook komen in de Zandmaas verschillende beken en andere waterlopen uit in de Maas.

Herstelmaatregelen

De verbetermaatregelen zijn erop gericht de biodiversiteit van het waterleven te vergroten. Het grootste deel van de aanstaande werkzaamheden bestaat uit het aanleggen van geulen, waarvan de meeste geïsoleerd in de uiterwaard komen te liggen en dus niet aangetakt worden aan de Maas. Ze moeten zorgen voor een rustige en beschutte habitat, voor de waterplanten en -dieren die daarin thuis horen. Overigens krijgt in deze context de Oude Maasarm Heijen eveneens een ecologische impuls.

De beekmondingen zijn als het ware kruispunten voor de waternatuur. Zo zijn beken belangrijk als opgroei- en voortplantingsgebied voor vis. Obstakels die de vissen belemmeren de beken in te zwemmen, nemen we zoveel mogelijk weg. Als het gaat om de Maasoevers; ruim 100 km is al ontdaan van hun stenen keurslijf en daar komt hier in de Zandmaas nog ongeveer 2 km bij. Deze ‘ontsteende’ oevers veranderen in de loop van de tijd in rivierstrandjes, zoals we die vroeger kenden langs de Maas.

Het gaat om de volgende locaties, die opgedeeld zijn in 2 deelprojecten:

Deelproject 4

 • Geulen Boxmeerse Veld
 • Geulen Viltsche Graaf
 • Geulen Virdsche Graaf
 • Oude Maasarm Heijen

Inloopavond: woensdag 13 december 2023, van 18.30 tot 21.00 uur, in De Kleppenburg, Europlein 4 te Oeffelt.

Deelproject 6

 • Geul Bouxweerd
 • Geul Bouxweerd-Kerkhoofsmaesje
 • Oever Bouxweerd
 • Geul Rijkelse Bemden
 • Monding Stepkensbeek
 • Oever Broekhuizerweerd-2
 • Geul Wellerlooi
 • Monding Looise Graaf
 • Oever Bergen-5
 • Oever Afferden-2

Inloopmomenten:

 • Maandag 18 december 2023, van 16.00 tot 18.00 uur, in gemeenschapshuis De Bantuin, Pastoor Kierkelsplein 20 te Venlo.
 • Dinsdag 19 december 2023, van 18.30 tot 21.00 uur, in De Smid Feesterij, Rijksweg-Zuid 14 te Wellerlooi.
 • Woensdag 20 december 2023, van 18.30 tot 21.00 uur, in gemeenschapshuis De Roffert, Berikstraat 11 te Buggenum.

Meer informatie maatregelen

Meer informatie over elke maatregel vindt u op de website Samenwerken aan riviernatuur, via de klikbare kaart op de riviertakpagina Maas.

Reageren op de plannen

Iedereen die dat wil, kan tot en met 15 januari 2024 reageren op de plannen. U vindt de Ontwerp-Projectplannen Waterwet van deelproject 4 en 6 met alle bijlagen op het online Rijkswaterstaat Publicatie Platform: deelproject 4 en deelproject 6.

De samenvattingen over de deelprojecten vindt u ook op ons publicatieplatform.

De stukken zijn tijdens reguliere openingstijden en na telefonische afspraak in te zien op de volgende locaties van Rijkswaterstaat: Magistratenlaan 82 te ’s-Hertogenbosch en Slachthuisstraat 71 te Roermond. Op verzoek kunnen ze digitaal ter beschikking worden gesteld.

Ook is het mogelijk om tegen betaling kopieën van de stukken te ontvangen. Dit kunt u aanvragen bij het Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat via 088-7974300.

Hoe kunt u reageren?

Een reactie indienen kan op de volgende manieren:

 • Via ons contactformulier.
 • Schriftelijk: stuur een gefrankeerde brief t.a.v. de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.
 • Telefonisch: via telefoonnummer 088-7974300 van het Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat.

Vermeld in uw reactie duidelijk of het over deelproject 4 of 6 gaat.