Nieuwsbericht

Verkeersmaatregelen voor scheepvaart in ondieper Buiten-IJ

Gepubliceerd op: 4 april 2023 - Laatste update: 8 mei 2023, 17:04

Met de start van het vaarseizoen wordt het weer drukker op het water. Op het Buiten-IJ, waar zowel veel recreatie- als beroepsvaart de vaarweg gebruikt, zal de verkeerssituatie in 2023 anders zijn.

We nemen maatregelen om onveilige situaties op het ondieper wordende Buiten-IJ te minimaliseren. Zo informeren we vaarweggebruikers beter over de beperkte diepte en kunnen ze, als het nodig is, kiezen voor de diepere beroepsvaartgeul. Recreatie- en beroepsvaart zullen vaker dezelfde vaargeul gebruiken.

Maatregelen Buiten-IJ

Het Buiten-IJ wordt door natuurlijke aanvoer van bodemmateriaal ondieper. De kans dat schepen moeilijker te besturen zijn of vastlopen wordt hierdoor groter, met bijbehorende risico’s. Recreatievaart en beroepsvaart moeten daardoor vaker dezelfde vaargeul delen, afhankelijk van de diepgang van het schip.

Om de risico’s op onveilige situaties te verkleinen, hebben we de volgende maatregelen genomen:

  • Er komen nieuwe borden voor de recreatievaart bij de noordelijke zijde (aanbrug) om te laten zien waar de vaargeul het ondiepst is. Ook komen er wachtplaatsen bij de Schellingwouderbrug.
  • Oploopverbod boven de Zeeburgertunnel voor grote schepen (vooral de beroepsvaart).
  • De hoofdvaargeul is smaller geworden; de boeien zijn verplaatst tot binnen de -5.0m NAP dieptelijn.
  • Bij het beweegbare deel van de Schellingwouderbrugzijn de diepgang en snelheid beperkt tot respectievelijk 3 m en 9 km/u, inclusief vaargeulen.
  • We verscherpen de monitoring op de verondieping van het Buiten-IJ om op tijd extra maatregelen te kunnen nemen.

Extra aandacht

De verkeerstekens (bebording) geven de scheepvaart een beter inzicht in de situatie ter plekke, zodat de gepaste vaargeul gekozen kan worden. Doordat de recreatie- en beroepsvaart mogelijk vaker in hetzelfde vaarwater komen, moeten schippers van zowel recreatie- als beroepsvaart extra opletten.

Baggeren

Een structurele oplossing van het probleem van verondieping is baggeren. Bovenstaande maatregelen zijn dan ook van tijdelijke aard, in afwachting van baggerwerkzaamheden die de vaarweg weer op diepte brengen.

We bereiden de werkzaamheden op dit moment voor door waterbodemmonsters te nemen. Met deze monsters kunnen we de kwaliteit van de bodem bepalen. In de volgende stappen wordt een vergunning aangevraagd en een aannemer gecontracteerd om het werk uit te voeren. De doorlooptijd hiervan is nog niet bekend.