Waterkracht uit pompgemalen Born en Maasbracht

Waterkracht uit pompgemalen Born en Maasbracht

Watergemalen en sluizen hebben veel energie nodig om te functioneren. Bij het watergemaal Born in het Julianakanaal in Limburg onderzoeken we sinds 2009 of het mogelijk is om de pompen 'omgekeerd' te gebruiken voor het opwekken van energie uit waterkracht.

Omgekeerd pompen

Normaal gesproken pompt een gemaal water omhoog als er te weinig schutwater is. Door bij een teveel aan water het overtollige water door een pompgemaal te laten lopen, ontstaat na aanpassing van de oorspronkelijke installatie energie uit waterkracht. Een slimme en innovatieve ingreep die voordelen heeft voor milieu en klimaat. Bovendien levert deze ingreep geld op door terug levering van stroom aan het energienet.

Luchtfoto Julianakanaal

Meer dan energieneutraal

Nu de proefopstelling in Born heeft aangetoond dat stroomopwekking met het bestaande pompsysteem mogelijk is, doen we onderzoek of de pompgemalen in Born en Maasbracht kunnen worden ingezet om waterkracht op te wekken.

Het is de bedoeling om de opgewekte energie te gebruiken voor onder andere de sluisobjecten. Energie die dan nog overblijft, kunnen we verkopen op de energiemarkt.

Het ombouwen van 1 pomp naar een turbinepump (fase 1 binnen het project) levert naar verwachting een besparing op van 0,8% van het totale energieverbruik van Rijkswaterstaat. Dit is te vergelijken met het elektriciteitsverbruik van bijna 500 huishoudens.

Interieur pompgemaal Born
Interieur van het pompgemaal in Born

Extra spuicapaciteit

Tijdens de voorbereiding van de proefopstelling in Born heeft Rijkswaterstaat ook onderzocht of we het pompgemaal kunnen gebruiken als spuivoorziening. Spuien is noodzakelijk voor het op peil houden van het juiste waterniveau van het Julianakanaal voor de scheepvaart. Bij een te laag waterpeil kunnen transportschepen niet varen en dat heeft economische gevolgen.

Als blijkt dat we ook kunnen spuien via het pompgemaal, en niet alleen met de sluiskolken, betekent dit een extra zekerheid voor de scheepvaart. De sluiskolk is dan namelijk altijd beschikbaar is voor het schutten van de sluis.

Als blijkt dat we ook kunnen spuien via het pompgemaal en niet alleen met de sluiskolken, betekent dit een extra zekerheid voor de scheepvaart

Samenwerking

De proef is uitgevoerd door een team van experts van diverse specialistische bedrijven onder regie van Entry Technology Support en Rijkswaterstaat. De financiering voor het project is tot stand gekomen vanuit de Duurzaamheidsversneller van Rijkswaterstaat. Dit budget is beschikbaar om energieprojecten binnen Rijkswaterstaat mogelijk te maken.