Kwaliteit waterkeringen

De dammen, dijken en andere waterkeringen die ons land droog houden, moeten in goede staat blijven. De huidige dijken beschermen ons niet overal op dezelfde manier. Dat komt door verschillende overstromingsrisico’s in Nederland.

In onze eeuwenlange relatie met het water is ons land veilig maar ook kwetsbaar. 60% van Nederland kan onder water komen te staan als gevolg van een overstroming. Het aantal inwoners en de economische bedrijvigheid is in verschillende gebieden sterk toegenomen.

Daarnaast is er ook een toename in onze kennis over de sterkte van de dijken en overstromingskansen. Wij weten nu beter wanneer en op welke wijze gebieden kunnen overstromen en kunnen daarbij met onze modellen ook rekening houden met de gevolgen van de klimaatveranderingen.

Daarom is het werk aan waterveiligheid nooit af en moeten we blijven investeren om Nederland nu en in de toekomst veilig te houden tegen overstromingen.

Nieuwe normen

Sinds 1 januari 2017 gelden er nieuwe normen voor onze primaire waterkeringen. Ze zijn als omgevingswaarde in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) vastgelegd. Zie voor meer informatie de pagina's Omgevingswaarden van waterkeringen en Waterwet en Omgevingswet. De normeringen van onze primaire waterkeringen is afhankelijk van de aantallen inwoners per gebied en de economische schade. Gebieden waar veel slachtoffers kunnen vallen of waar de economische schade groot zal zijn, worden extra beschermd.

Daarnaast geldt er voor iedereen achter deze keringen een 'basisbeschermingsniveau'. De kans dat je komt te overlijden als gevolg van een overstroming mag nergens groter zijn dan 1 keer in de 100.000 jaar. Met dit nieuwe waterveiligheidsbeleid krijgen wij in Nederland bescherming op maat tegen overstromingen. In 2050 moeten al onze primaire waterkeringen voldoen aan de nieuwe normen.

Lees meer hierover op de website van Informatiepunt Leefomgeving.

Inspectie waterkeringen

Rijkswaterstaat werkt samen met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) aan het verbeteren van de inspecties van de waterkeringen in Nederland.

Expertise Netwerk Waterveiligheid

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid adviseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over waterveiligheid in al zijn facetten.