Doelen en resultaten

De Galgeplaat en slikken van de Dortsman in de Oosterschelde zijn een belangrijke plek voor vogels om voedsel te vinden en een rustplaats voor zeehonden. De slikken remmen daarnaast ook golven. Daardoor worden nabijgelegen dijken bij storm minder belast.

De plaat en slikken zijn echter sinds de aanleg van de Oosterscheldekering steeds kleiner geworden. Door zand aan te brengen, zorgen we ervoor dat de platen behouden blijven voor vogels en zeehonden en dat de omliggende dijken beschermd blijven.

Zandhonger in de Oosterschelde

Door de aanleg van de Oosterscheldekering is de stroming van het water in de Oosterschelde veranderd. En omdat er minder stroming is, komt bij eb en vloed minder zand terug op de platen, slikken en schorren.

Als het stormt, verdwijnt veel zand van de platen naar de geulen. Daardoor worden ze steeds kleiner. Dat noemen we zandhonger. Daarnaast speelt op de lange termijn de zeespiegelstijging een belangrijke rol. Als we niet ingrijpen verdwijnen de platen langzaam onder water.

Behoud van vogels en zeehonden in de Oosterschelde

Omdat de Galgeplaat en omliggende platen steeds kleiner worden en korter droog liggen, kunnen trekvogels minder lang voedsel verzamelen. Ook kunnen zeehonden minder lang op de plaat uitrusten. Dat zou betekenen dat op termijn minder vogels en zeehonden in de Oosterschelde zijn en dat de biodiversiteit achteruit gaat.

Door zand aan te brengen, zorgen we ervoor dat vogels, zoals steltlopers, de komende 25 jaar voedsel kunnen blijven vinden en dat zeehonden er kunnen blijven rusten.

Bescherming tegen het water

De slikken van de Dortsman zijn ook belangrijk voor de bescherming tegen het water. Ze remmen namelijk de golven af. Als golven minder hoog zijn hoeft de dijk minder te worden verhoogd.

Plan opstellen

We onderzoeken op welke plekken van de Galgeplaat en slikken van de Dortsman we het beste zand kunnen aanbrengen. Vervolgens maken we samen met belanghebbenden een plan voor de suppletie. We houden daarbij rekening met onder andere vogels, zeehonden en de mosselpercelen in het gebied.

Kennisontwikkeling

De zeespiegel zal verder stijgen. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe we met zand de kust kunnen blijven onderhouden.

We gebruiken de kennis die we hebben uit eerdere projecten, zoals de proefsuppletie van de Galgeplaat in 2008, de suppletie van de Roggenplaat in 2018, de suppletie van het Amelander Zeegat in 2018 en de Zandmotor in 2011 bij Den Haag. De kennisinstituten Deltares en Wageningen University & Research en hogeschool Zeeland zijn betrokken bij de uitwerking.

Het rapport ‘Voorstudie Suppletie Middengebied Oosterschelde’  geeft een overzicht van de kennis en ervaring over het middengebied en de voorgaande suppleties in de Oosterschelde sinds 2008, in het bijzonder de Roggenplaat suppletie van 2019. De belangrijkste aanbeveling is om het ontwerpproces zoals gevolgd bij de Roggenplaatsuppletie als startpunt te nemen voor het ontwerp van de suppletie in het Middengebied.

Samenwerking

Het project Suppleties Galgeplaat en Slikken van de Dortsman is een samenwerking van Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Provincie Zeeland en Natuurmonumenten. 

Het project is onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), een investeringsprogramma van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.