Nieuwsbericht

Het belang van geodata voor de maatschappelijke opgaven van Rijkswaterstaat

Gepubliceerd op: 15 april 2024, 14.09 uur - Laatste update: 15 april 2024, 14.32 uur

Op maandag 25 maart brachten 25 leden van branchevereniging Geobusiness Nederland (GBNL) een bezoek aan Rijkswaterstaat CIV in Delft. De bijeenkomst was bedoeld als een hernieuwde kennismaking.

Het structureel versterken van de relatie tussen Rijkswaterstaat en de brancheorganisatie en het delen van ambities en ontwikkelingen stonden centraal.

De bijeenkomst startte met een introductie van Tessa Eikelboom (CIV IGA ATG) over het belang van geodata voor de maatschappelijke opgaven van Rijkswaterstaat, inclusief een demo van de laatste stand van zaken rondom Digital Twins. Daarna gaf Joost de Bruijn (vicevoorzitter GBNL) een toelichting op GBNL.

De groep verdeelde zich in 3 groepen om kennis uit te wisselen over Digital Twins, 3D en visualisatie, geodesie in de praktijk en innovatie in contracten.

Vanuit Rijkswaterstaat waren technisch adviseurs (Advies en Toetsing Geodata), een technisch manager en contractmanager (Regie Data Derden), een alliantiemanager (Data Ontwikkeling en Advies), vertegenwoordigers van het Competence Center Digital Twins en CIO-office aanwezig om de rondetafelgesprekken te begeleiden.

De levendige discussies over het drietal thema’s geven volgens De Bruijn het nu van deze dag aan. 'Als opdrachtgever en opdrachtnemers zijn we geen onbekenden van elkaar, maar spreken we elkaar toch zelden in een ongedwongen setting die primair tot doel heeft om elkaar beter te leren kennen en informatie uit te wisselen.'

Digital Twins, 3D en visualisatie

De geobedrijven maakten tijdens dit gesprek kenbaar graag te worden meegenomen in waar de behoefte van Rijkswaterstaat ligt. Zij zoeken naar incentives om nieuwe technologie doelgericht in te zetten. Hierbij hoort: gaan voor survival of the fittest in plaats van te veel vooraf ontwerpen. Deze benadering is ook hanteerbaar bij het gebruik van hoger detailniveau geodata, zoals puntenwolken of BIM-modellen. 

Bijvoorbeeld door eerst de sleutel tot de omgeving van de aannemer te vragen en bij veelvuldig succesvol gebruik over te gaan op een bredere uitvraag op bouwblokken van Rijkswaterstaat. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de beheerkant en het gegeven dat data meervoudig, secure beschikbaar en uitwisselbaar moet zijn.

Geodesie in de praktijk

Tijdens dit rondetafelgesprek kwam naar voren dat de producten voor Rijkswaterstaat worden vervaardigd op basis van productspecificaties. Bij deformatiemetingen is sprake van processpecificaties, omdat de vergelijkbaarheid op lange termijn gegarandeerd moet kunnen worden. Innovatie en kennisbehoud worden gezien als de belangrijkste uitdagingen voor geodesie. 

Dit geldt zowel aan de kant van Rijkswaterstaat als aan de leden van GBNL. Voor beide thema's werden diverse suggesties gedaan, zoals de mogelijkheden rondom experimenteren, met partijen binnen als buiten de raamovereenkomsten. Daarnaast werd een oproep gedaan tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor geodetisch onderwijs.

Innovatie in contracten

Met betrekking tot dit onderwerp werd er stil gestaan bij het spanningsveld tussen trendbreuken, continuïteit, kwaliteit en speelruimte in contracten. De tendens was dat als we doen wat we deden, we krijgen wat we kregen.

Dat hoeft niet, want innovaties kunnen helpen bij het vergroten van de veiligheid, het verlagen van kosten, het versnellen van analyses en daardoor helpen bij het groeiende tekort aan personeel.

Sleutelwoorden bij innovatie zijn vertrouwen en betrouwbaarheid. Er werd geconcludeerd dat er behoefte is aan een gezamenlijke innovatieagenda voor geodata en onderzoek naar hoe specificaties en beoordelingscriteria meer mogelijkheden kunnen bieden. Daarnaast zijn er al diverse bestaande technieken die integraal toegepast kunnen worden.

De Bruijn ligt toe wat zo’n dag voor de samenwerking betekent: 'De inrichting van een blijvende afstemming op strategische niveau is voor ons een belangrijk doel. Het begint met elkaar persoonlijk te kennen en met het delen van elkaars agenda. Het biedt bedrijven de kans om daarop te anticiperen en relevante oplossingen en innovaties tijdig aan te geven.'