Nieuwsbericht

Breder samenwerken voor complexe ecologische vraagstukken

Gepubliceerd op: 15 april 2024, 16.35 uur

Ecosystemen zijn enorm complex. Die complexiteit heeft impact op de leefbaarheid van het beheergebied van Rijkswaterstaat. Daarom is bredere samenwerking van kennisinstituten, ingenieursbureaus en Rijkswaterstaat van groot belang. ‘Weten wat we elkaar kunnen bieden, is enorm waardevol.’

Op het gebied van ecologie grijpen de rollen van kennisinstellingen, ingenieursbureaus en Rijkswaterstaat logisch in elkaar. Kennisinstituten verzamelen objectieve gegevens over alles wat leeft: op het land, in de bodem, in het water en in de lucht. Rijkswaterstaat rapporteert over de ecologische kwaliteit van zijn beheergebied, voert indien nodig maatregelen door om die kwaliteit te verbeteren en beoordeelt bij alles wat de organisatie doet de impact op die ecologische kwaliteit.

De ecologische advies- en ingenieursbureaus vormen de tussenliggende schakel: zij passen de door de kennisinstituten ontwikkelde kennis en onderzoeksmethoden toe om de vraagstukken uit de dagelijkse praktijk samen met Rijkswaterstaat op te lossen.

Gezamenlijk kennis ontwikkelen

De 3 verschillende partijen werken dan ook op een natuurlijke manier samen in allerlei projecten. Toch is er in die samenwerking het nodige te verbeteren, ziet Sander Knol, strategisch adviseur kennisinkoop bij Rijkswaterstaat.

‘We werken nu over het algemeen in afgebakende 1-op-1 opdrachten die we op verschillende manieren uitvragen. Bovendien is de kennis over ecologie binnen onze eigen organisatie versnipperd. Daar willen we meer lijn in aanbrengen. Zodat we ecologische vraagstukken steeds meer oplossen met behulp van co-creatie en gelijkwaardige partnerschappen. En meer gezamenlijk kennis kunnen ontwikkelen. Door die kennis breder te delen, zijn we ook minder afhankelijk van een beperkt aantal experts op een bepaald onderwerp. Zo maken we ons kennisecosysteem robuuster.’

Complexiteit en impact nemen toe

Een nieuwe invulling van de samenwerking is extra belangrijk, omdat het ecologische werkveld steeds complexer wordt en de maatschappelijke impact ervan enorm toeneemt, vult directeur Wouter Lengkeek van onderzoeks- en adviesbureau Waardenburg Ecology aan.

‘Van oudsher komt Rijkswaterstaat als beheerder met een vraagstuk en bedenken wij als bureau een plan om dat op te lossen. Maar omdat ecosystemen zo complex zijn, is het al moeilijk om de goede vragen te stellen. Daarom is het efficiënter als we daar aan de voorkant samen over nadenken.’

Vooruit plannen

‘Voor ecologie moeten we ook verder vooruitkijken’, benadrukt Elaine van Ommen Kloeke, programmamanager bij Naturalis.

‘Neem de klimaatverandering. Dat is een proces van decennia, wat het belangrijk maakt om vooruit te plannen en vanuit ambitie te werken. Als kennisinstellingen onderzoeken we daarnaast veel vanuit wetenschappelijke interesse. Zo werken we met de programma’s ARISE en eDentity aan een manier om de biodiversiteit van het bodemleven in kaart te brengen door stukjes dna in bodemmonsters te identificeren. Maar dit onderzoek wordt pas echt relevant als we het op grote schaal kunnen toepassen. En dat lukt alleen als we samenwerken met grote beheerders als Rijkswaterstaat.’

Knol vult aan: ‘De crux is om te zorgen dat ecologen, inkopers en verkopers continu met elkaar in gesprek zijn. Weten wat je elkaar kunt bieden is enorm waardevol.’

Een uitgebreide versie van dit artikel leest u in het nieuwste magazine Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie.