Nieuwsbericht

Adviserend handelingskader prijsstijgingen en leveringsproblemen landelijke infra vastgesteld

Gepubliceerd op: 7 maart 2023 - Laatste update: 8 maart 2023, 15:12

Voor de projecten van Rijkswaterstaat en ProRail is een adviserend handelingskader beschikbaar, waarmee de opdrachtgevers, opdrachtnemers en hun ketenpartners afspraken kunnen maken over prijsstijgingen en leveringsproblemen.

Het kader is door alle betrokken partijen gezamenlijk opgesteld en goedgekeurd door minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en geldt tenminste tot 1 maart 2024.

Adviezen voor prijs-, leverings- en continuïteitsrisico

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infra ervaren de effecten van de oorlog in Oekraïne, zoals de algemene schaarste aan grondstoffen. Partijen worden geraakt door de hoge inflatie, de snel gestegen energiekosten en loonkosten en onzekere beschikbaarheid van bouwmaterialen die voor de infrasector van cruciaal belang zijn.

De risico’s hiervan zijn voor geen van de partijen zelfstandig te dragen. Daarom hebben Rijkswaterstaat, ProRail, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Vereniging van Waterbouwers en MKB INFRA samen een handelingskader uitgewerkt met adviezen hoe om te gaan met het prijsrisico, leveringsrisico en continuïteitsrisico in lopende en toekomstige werken.

Het is geen juridisch bindend kader, maar een handelingskader dat erop gericht is om in goed overleg met elkaar problemen in projecten op te lossen. Download hier het volledige adviserend handelingskader ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden‘.

Afspraken over mogelijke compensatie

Het adviserend handelingskader gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van partijen. Zo wordt van opdrachtnemers verwacht dat zij zich samen met hun ketenpartners inspannen om kostenstijgingen en leveringsproblemen te voorkomen en bij problemen in eerste instantie zelf op zoek gaan naar oplossingen.

Daarnaast is in het kader vastgelegd dat een gesprek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en hun ketenpartners altijd mogelijk is en dat partijen transparant en open zijn en samen op zoek gaan naar werkbare oplossingen. Indien lopende contractbepalingen niet toereikend zijn, kunnen nadere afspraken worden gemaakt over compensatie voor prijsschommelingen in lopende en nieuwe projecten, in eerste instantie via een indexatieregeling.

In het geval van excessieve prijsstijgingen kan mogelijk een extra compensatie worden verkregen, na een toetsbare onderbouwing. En als leveringsproblemen niet aan een opdrachtnemer toe te rekenen zijn, is er voor hem de mogelijkheid om termijnverlenging met bijbehorende kostenvergoeding te krijgen.

Uitkomst van intentieverklaring

Het handelingskader komt voort uit de intentieverklaring ‘Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden’, die in mei 2022 in het Bouwberaad werd vastgesteld. Hierin spraken vertegenwoordigers van overheden en brancheorganisaties en de ministers De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de intentie uit gezamenlijk om te gaan met de kostenstijgingen in de techniek, bouw en infra die het gevolg zijn van de extreme prijsstijgingen en de leveringsproblemen van materiaal.

Meer handelingskaders in de maak

Opdrachtgevers en diverse brancheorganisaties werken samen aan handelingskaders voor onder meer utiliteit, woningbouw, energie-infrastructuur en onderhoud, renovatie en verduurzaming.