Self Supporting Rivier Systeem (SSRS)

Self Supporting Rivier Systeem (SSRS)

Het programma SSRS toetst doorlopend innovatieve ideeën die bijdragen aan betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam rivierbeheer. Zo zorgen we ervoor dat het rivierengebied zichzelf zoveel mogelijk op natuurlijke wijze in stand houdt.

Waarom?

  • Het rivierengebied staat onder druk door klimaatveranderingen, krappe budgetten voor beheer en onderhoud en de vraag om steeds meer in te spelen op actuele en lokale ontwikkelingen.
  • Het hergebruiken van biomassa die vrijkomt bij terreinbeheer – door maaien, snoeien en kappen – draagt bij aan een duurzame economie.

Hoe?

Met SSRS werken we toe naar een rivierengebied waarin de rivier zichzelf zo veel mogelijk op natuurlijke wijze beheert en onderhoudt. Om dit te bereiken moeten we anders gaan denken en werken. We testen daarom doorlopend innovatieve ideeën die bijdragen aan betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam rivierbeheer. De focus ligt daarbij op het behoud van de natuur en het hergebruiken van natuurlijke materialen, zoals biomassa en sediment.

Circulair terreinbeheer

SSRS heeft samen met haar partners van de Biomassa-Alliantie het programma Circulair Terreinbeheer geïnitieerd. Met circulair terreinbeheer zetten we een nieuwe stap op weg naar een circulaire economie. Het is een andere manier van werken om te komen tot een economie waarin grondstoffen lang en hoogwaardig in de keten worden gehouden.

Bij circulair terreinbeheer wordt de biomassa, die vrijkomt bij water- en terreinbeheer, niet langer gezien als een afvalstof maar als waardevolle grondstof voor diverse toepassingen. Samen met anderen adresseren we belemmeringen en delen we kennis en praktijkervaringen. Voor meer informatie kijk op de website circulair terreinbeheer.

Topsoil

Een van de SSRS-projecten houdt zich bezig met bodemdegradatie. Landbouwopbrengsten, nutriëntenvoorraden, bodemdaling, watervoorziening en -verwerking en CO2-emissies worden allemaal beïnvloed door verslechtende bodems. Dit fenomeen komt niet alleen in woestijngebieden voor. Ook in onze jonge polders en hoge zandgronden is dit een probleem.

We leven in Nederland in een vruchtbare delta, toch hebben we in te maken met bodemdegradatie. Het slib in onze rivieren zit vol waardevolle nutriënten en kan daarom bijdragen aan een oplossing voor dit probleem. De uitdaging is om een keten met diverse partners op te bouwen. Een uitkomst is TopSoil: rivierslib dat wordt ingezet voor het verrijken van landbouwgrond. Door het landgebruik te koppelen aan het rivierensysteem kunnen we Nederland TopSoil-leverancier van Europa maken en laten zien dat SSRS werkt.

We proberen een koppeling te maken tussen enerzijds de landbouw die kampt met bodemdegradatie en teruglopende opbrengsten en anderzijds bijvoorbeeld de rivierbeheerders die slib uit de rivier opbaggeren dat nu alleen als afval wordt gezien.

Vragen?

Heeft u vragen over SSRS? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of kijk op de website van SSRS.