Werkwijze in IV

onderliggende pagina's

Werkwijze Informatievoorziening

De inkoop van het domein Informatievoorziening (IV) is belegd bij het Inkoopcentrum IV van de Centrale Informatievoorziening (CIV), een van de landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Het inkoopcentrum is de schakel tussen klant en markt bij de verwerving van IV-producten en diensten voor Rijkswaterstaat.

Bij IV-producten en -diensten gaat het om producten / diensten als:
  • het inwinnen, beheren en ontsluiten van gegevens.
  • het ontwikkelen en beheren van applicaties.
  • het bouwen en beheren van ICT-netwerken: denk aan servers, datacentra en glasvezel, maar ook aan wegkantstations en de besturingssystemen van tunnels en bruggen.

i-Strategie

De i-Strategie beschrijft de koers voor de informatievoorziening binnen Rijkswaterstaat.

(Beelden van lichtvlekken en van strakke lijnen boven water. Over een snelweg razen felgekleurde lichtlijnen. Robots helpen mensen en fabriceren producten, onbemande wagentjes rijden in een hal. Blauwe stralen schieten omhoog uit gebouwen. Een kaart van Nederland met een wirwar van gloeiende lijnen. Beeldtitel: i-Strategie van Rijkswaterstaat. Voice-over:) LEVENDIGE MUZIEK VOICE-OVER: De wereld verandert. We worden steeds digitaler en meer en meer verbonden. Als Rijkswaterstaat hebben we óók met veranderingen te maken. De druk op het wegennet neemt toe en het weer wordt steeds extremer. De infrastructuur blijft van levensbelang voor maatschappij en economie. Burger en bedrijfsleven staan daarbij centraal. Om klaar te zijn én te blijven voor de toekomst vernieuwt onze organisatie. In ons werk wordt de rol van ICT en data steeds groter. Het helpt Rijkswaterstaat om taken slimmer, sneller en beter uit te voeren. Kennis van informatievoorziening is een aanvulling op civiele techniek. Hiermee kunnen we het beheer van wegen, waterwegen, bruggen en sluizen effectiever en kostenefficiënter uitvoeren. We zetten ons ook in voor de harmonisatie van alle verkeerscentrales. En we pakken het inwinnen van gegevens slimmer aan net als het verwerken van data. (Twee mannen bij een bassin met golven.) Samen met marktpartijen ontwikkelen we voor onze data nieuwe en waardevolle toepassingen. De belangrijkste systemen gaan we daarbij 24 uur per dag risicogestuurd monitoren. (Camerabeelden van snelwegen.) Het Security Operations Center delen we met andere overheden. En in ruil daarvoor maken wij dan weer gebruik van hún generieke diensten. (Een satelliet. Blauwe stralen schieten gebouwen in.) RUSTIGE MUZIEK De afgelopen jaren hebben we bewust gebouwd aan een robuuste infrastructuur. Daarvoor zijn we pilots gestart met nieuwe technologie. Zo zetten we drones en lasers in voor inspecties. En we koppelen supersnelle wifi langs snelwegen aan navigatiesystemen. Zo kunnen we bestuurders helpen beter te anticiperen op verkeerssituaties. De filedruk brengen we accurater in kaart door het aantal IP-nummers van voertuigen op een traject te turven. Opstoppingen bij sluizen voorkomen we door informatie-uitwisseling mogelijk te maken tussen schepen onderling. En dan werken we ook nog samen met markt- en kennisinstituten om nieuwe inzichten op te doen en uit te wisselen. Met elkaar bepalen we waar we de komende jaren in willen investeren en waarmee we vooruit willen. We leggen het vast in onze i-Strategie en i-Visie. Want hoe hard de wereld ook verandert, Rijkswaterstaat blijft vooruitkijken. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een voor een verschijnen lachende mensen. Beeldtekst: Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2015.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN

Documenten

onderliggende pagina's