Werkwijze in IV

onderliggende pagina's

Werkwijze Informatievoorziening

De inkoop van het domein Informatievoorziening (IV) is belegd bij het Inkoopcentrum IV van de Centrale Informatievoorziening (CIV), een van de landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Het inkoopcentrum is de schakel tussen klant en markt bij de verwerving van IV-producten en diensten voor Rijkswaterstaat.

Bij IV-producten en -diensten gaat het om producten / diensten als:

  • het inwinnen, beheren en ontsluiten van gegevens.
  • het ontwikkelen en beheren van applicaties.
  • het bouwen en beheren van ICT-netwerken: denk aan servers, datacentra en glasvezel, maar ook aan wegkantstations en de besturingssystemen van tunnels en bruggen.

i-Strategie

De i-Strategie beschrijft de koers voor de informatievoorziening binnen Rijkswaterstaat.

(Beelden van lichtvlekken en van strakke lijnen boven water. Over een snelweg razen felgekleurde lichtlijnen. Robots helpen mensen en fabriceren producten, onbemande wagentjes rijden in een hal. Blauwe stralen schieten omhoog uit gebouwen. Een kaart van Nederland met een wirwar van gloeiende lijnen. Beeldtitel: i-Strategie van Rijkswaterstaat. Voice-over:) LEVENDIGE MUZIEK VOICE-OVER: De wereld verandert. We worden steeds digitaler en meer en meer verbonden. Als Rijkswaterstaat hebben we óók met veranderingen te maken. De druk op het wegennet neemt toe en het weer wordt steeds extremer. De infrastructuur blijft van levensbelang voor maatschappij en economie. Burger en bedrijfsleven staan daarbij centraal. Om klaar te zijn én te blijven voor de toekomst vernieuwt onze organisatie. In ons werk wordt de rol van ICT en data steeds groter. Het helpt Rijkswaterstaat om taken slimmer, sneller en beter uit te voeren. Kennis van informatievoorziening is een aanvulling op civiele techniek. Hiermee kunnen we het beheer van wegen, waterwegen, bruggen en sluizen effectiever en kostenefficiënter uitvoeren. We zetten ons ook in voor de harmonisatie van alle verkeerscentrales. En we pakken het inwinnen van gegevens slimmer aan net als het verwerken van data. (Twee mannen bij een bassin met golven.) Samen met marktpartijen ontwikkelen we voor onze data nieuwe en waardevolle toepassingen. De belangrijkste systemen gaan we daarbij 24 uur per dag risicogestuurd monitoren. (Camerabeelden van snelwegen.) Het Security Operations Center delen we met andere overheden. En in ruil daarvoor maken wij dan weer gebruik van hún generieke diensten. (Een satelliet. Blauwe stralen schieten gebouwen in.) RUSTIGE MUZIEK De afgelopen jaren hebben we bewust gebouwd aan een robuuste infrastructuur. Daarvoor zijn we pilots gestart met nieuwe technologie. Zo zetten we drones en lasers in voor inspecties. En we koppelen supersnelle wifi langs snelwegen aan navigatiesystemen. Zo kunnen we bestuurders helpen beter te anticiperen op verkeerssituaties. De filedruk brengen we accurater in kaart door het aantal IP-nummers van voertuigen op een traject te turven. Opstoppingen bij sluizen voorkomen we door informatie-uitwisseling mogelijk te maken tussen schepen onderling. En dan werken we ook nog samen met markt- en kennisinstituten om nieuwe inzichten op te doen en uit te wisselen. Met elkaar bepalen we waar we de komende jaren in willen investeren en waarmee we vooruit willen. We leggen het vast in onze i-Strategie en i-Visie. Want hoe hard de wereld ook verandert, Rijkswaterstaat blijft vooruitkijken. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een voor een verschijnen lachende mensen. Beeldtekst: Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2015.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN

Marktconsultatie

We streven naar een hoogwaardige, uniforme en gestandaardiseerde werkwijze voor het verzamelen, verwerken en ontsluiten van data. Begin januari 2017 besteden we het inwinnen van hydrografische-, stromings- en zoutmetingen opnieuw aan. Deze opdracht willen we optimaal in de markt zetten, bijvoorbeeld door de metingen te bundelen en te koppelen aan andere opdrachten. Tijdens een marktconsultatie op 27 september 2016 vragen we marktpartijen hierover mee te denken. Wilt u deelnemen aan deze marktconsultatie, dan kunt u meer informatie vinden op TenderNed. Daar vindt u ook de verdere voorwaarden voor deelname.

Rijkswaterstaat staat voor veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Dat betekent dat we elke dag werken aan weg en water. Zo zorgen we voor voldoende en schoon water, beschermen we ons land tegen hoogwater en houden we Nederland bereikbaar. We beheren en onderhouden de kustlijn, zeeën, meren en rivieren. Maar, om dit goed te doen hebben wij data nodig. Die data verzamelen we door metingen uit te voeren. Bijvoorbeeld, hydrografische metingen waarmee we de diepte van het water kunnen bepalen en of er objecten op de bodem liggen. Maar ze helpen ons ook bij het maken van elektronische navigatiekaarten. Daarbij meten we hoe hard het water stroomt en in welke richting. Als input voor modellen of een rivier hoogwater nog veilig kan afvoeren. Buiten klimatologische veranderingen, zoals de stijging van de zeespiegel, houden we verzilting goed in de gaten. Zeewater kan steeds verder landinwaarts stromen en dat is niet de bedoeling. Daarom blijft het belangrijk om het zoutgehalte van ons zoetwater te meten. We zijn in Nederland steeds kwetsbaarder voor overstromingen. Het is dus van levensbelang dat we ons goed beschermen met behulp van vlakdekkende hoogtemetingen. Hiermee stel je vast hoe hoog de kust ligt. Met deze metingen en data wil Rijkswaterstaat Informatievoorziening bijdragen aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We willen graag ontdekken hoe we deze activiteiten optimaal kunnen combineren. Maar, dat kunnen we beter samen dan alleen: met gebundelde kracht tot nieuwe ideeën en innovaties komen! Begin 2017 gaan we het verzamelen van deze data opnieuw aanbesteden. We gaan dus graag met jullie in gesprek. Samen houden we Rijkswaterstaat wendbaar en toekomstbestendig. Wij nodigen jullie daarom van harte uit om op 22 september mee te praten over de scope van de aanbesteding. Tot dan!

Documenten

Samenvatting Markt en Inkoopbeleid
Markt- en inkoopbeleid voor het domein Informatievoorziening pdf 2 MB / november 2016
Samenvatting Sourcingstrategie
Sourcingstrategie Domein Informatievoorziening (IV) pdf 2 MB / november 2016

Stuur door

onderliggende pagina's