09 Value Engineering

Value Engineering

Value Engineering is een systematische methode om samen met stakeholders de waarde van projecten, processen of diensten te verbeteren.

In workshops verspreid over 2 of 3 dagen beantwoorden de leden van een multidisciplinair team vragen als: welke behoefte hebben de stakeholders? Waarom wordt daarin geïnvesteerd? En hoe kunnen we de behoefte zo rendabel mogelijk invullen, zonder kwaliteit en prestatie te verliezen?

Toepassing van Value Engineering maakt het mogelijk om het doel en budget van projecten beter op elkaar af te stemmen. Hierdoor verloopt de besluitvorming sneller en beter en verminderen we faalkosten. Zo vergroten we de waarde en verkleinen we verspillingen. Met waarde bedoelen we de verhouding tussen prestatie en kosten. Prestatie geeft hierbij aan hoe goed het proces of de dienst werkt en in hoeverre deze in een behoefte voorziet.

Stappenplan

We passen Value Engineering toe door het systematisch doorlopen van een vast stappenplan. Na een voorbereidingsfase komen in de workshops achtereenvolgens aan bod:

  • informatiefase
  • functieanalysefase
  • creatieve fase
  • evaluatiefase
  • ontwikkelfase
  • presentatiefase

De Value Engineering-studie wordt afgesloten met een rapportage- en implementatiefase. Rijkswaterstaat past Value Engineering structureel toe in zijn projecten. Zo wordt Value Engineering gebruikt als preventieve aanpak, in plaats van als corrigerend instrument.

Relatie Value Engineering en kosten-batenanalyse

Een kosten-batenanalyse brengt de kosten en baten van verschillende alternatieven in kaart. Value Engineering richt zich op het optimaliseren van de alternatieven. Deze 2 methodes gaan goed samen. Want met Value Engineering zoeken we naar de beste alternatieven met draagvlak. En vervolgens wegen we deze alternatieven af in een kosten-batenanalyse. Met betere uitkomsten als resultaat.

Video: Value Engineering

Deze animatie laat zien hoe Rijkswaterstaat Value Engineering gebruikt om samen met stakeholders de waarde van projecten, processen of diensten te verbeteren.