11 Het inkoopdomein GWW

Het inkoopdomein GWW

Het domein Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) is verantwoordelijk voor het fysieke hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem. Om de netwerken goed te laten functioneren regelt het domein de inkoop met betrekking tot de aanleg, reconstructie en instandhouding hiervan.

De inkopen binnen het GWW-domein kenmerken zich door het integrale karakter ervan. Uitvragen worden zoveel mogelijk functioneel gespecificeerd om integraliteit tussen disciplines te behouden. De disciplines die binnen de GWW worden onderscheiden, zijn:

 • wegenbouw
 • waterbouw
 • installatietechniek
 • industriële automatisering
 • ingenieursdienste

Wegenbouw

Onder wegenbouw valt een aantal categorieën:

 • wegenbouw (wegenbouwkundige werken, straatwerk, rioleringen)
 • boven- en ondergrondse kabels en leidingen grondwerk (waaronder ontgravingen, aanleg van zandlichamen, specialistisch grondverzet, droog baggerwerk)
 • civiele betonbouw (viaducten, fly-overs, tunnels, bruggen, geluidwerende voorzieningen, funderingen voor rijstrooksignalering)
 • voorzieningen voor het waterverkeer en de waterbeheersing

Waterbouw

Onder waterbouw valt een aantal categorieën:

 • kust- en oeverwerken (bijvoorbeeld beschoeiingen, kribben, natuurvriendelijke oevers, dijken en golfbrekers)
 • baggerwerken (zowel zoet- als zoutbaggerwerk) constructieve waterbouw (sluizen en stuwen, duikers, aquaducten)
 • landschaps-, recreatie- en groenwerken, inclusief bijkomend grondwerk (zoals ontgravingen, aanleg van zandlichamen, specialistisch grondverzet, droog baggerwerk)
 • gebiedsinrichting

Installatietechniek

Onder installatietechniek valt een aantal categorieën:

 • werktuigbouwkundige installaties
 • elektrotechnische installaties

Industriële automatisering

Industriële automatisering gaat over de systemen die Rijkswaterstaat nodig heeft om het verkeers- en watermanagement op de bestaande netwerken te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn de bediening van objecten, verkeerscentrales en meetnetten. De industriële automatisering vormt over het algemeen een onderdeel van de integrale inkoop en aanbesteding van de GWW-projecten.

Ingenieursdiensten

Voor de inkoop van ingenieursdiensten maakt Rijkswaterstaat gebruik van een samenwerkingsovereenkomst. Binnen perceel A hiervan kunnen alle voorkomende ingenieursdiensten worden uitgevraagd. De overige percelen zijn bedoeld voor meer specialistische diensten.

Een beschrijving van onze werkwijze in projecten vindt u op de pagina werken in projecten.