Rijkswaterstaat en de Omgevingswet

Rijkswaterstaat en de Omgevingswet

Rijkswaterstaat bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk.

Samen leren

In de voorbereiding op de Omgevingswet experimenteren we in het echte werk. We leren bij voorkeur samen met onze ketenpartners. Een bloemlezing van lessen die we hebben geleerd en dilemma’s die we zijn tegengekomen, is te vinden in 'Samen leren'. Wat we geleerd hebben vertalen we naar Rijkswaterstaatbrede werkwijzen. Centraal hierin staat: handel vandaag al zoals je wilt dat de organisatie morgen wordt.

Download 'Samen leren'

Samen met ketenpartners

De Omgevingswet vraagt een versteviging van de samenwerking tussen ketenpartners. Er wordt nu al gewerkt aan nieuwe vormen van samenwerking. Een aantal ervaringen van betrokkenen binnen en buiten Rijkswaterstaat zijn gebundeld in 'Samen mogelijk maken'. De interviews in dit boekje schetsen hoe we nu en straks samen uitvoering geven aan de Omgevingswet.

Omgevingsvisies

Rijkswaterstaat werkt met andere rijksoverheidspartijen aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Elke provincie maakt een provinciale omgevingsvisie en elke gemeente een gemeentelijke omgevingsvisie. Deze omgevingsvisies vormen straks voor Rijkswaterstaat de kaders voor het werk aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Een overzicht van de punten die Rijkswaterstaat aanreikt voor de nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies is te vinden in het boekje ‘Geel in omgevingsvisies’. Het biedt een overzicht van alle issues die we met elkaar willen bespreken.

Actief meedenken

We zijn nieuwsgierig naar hoe het bij collega-overheden gaat en zoeken samenwerking met de opstellers van omgevingsvisies. Hoe gaan zij om met belangrijke onderwerpen als waterveiligheid, voldoende schoon water en vlot en veilig verkeer in omgevingsvisies? En bovenal, hoe kunnen we van begin af aan samenwerken aan een duurzame leefomgeving?

Rijkswaterstaat vindt het belangrijk vroegtijdig en actief mee te denken over omgevingsvisies. Daarom nemen we altijd de uitnodiging aan als andere overheden het gesprek met ons willen aangaan. En we nemen zelf het initiatief om inbreng te leveren als we dat van belang vinden voor een goede uitvoering van onze maatschappelijke taken.

Zie ook