Rijkswaterstaat en de Omgevingswet

Rijkswaterstaat en de Omgevingswet

Rijkswaterstaat bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk.

Samen doen

Wat we leren in de voorbereiding op de Omgevingswet passen we nu al toe in het dagelijkse werk. De ervaringen die we zo opdoen delen we breed. Liefst ook in gezamenlijkheid. Daarom hebben we samen met ProRail een aantal aansprekende verhalen gebundeld in de uitgave Samen doen. De kansen die de Omgevingswet biedt om je werk mooier te maken, zijn legio. Wij kiezen voor die kansen.

Samen leren

In de voorbereiding op de Omgevingswet experimenteren we in het echte werk. We leren bij voorkeur samen met onze ketenpartners. Een bloemlezing van lessen die we hebben geleerd en dilemma’s die we zijn tegengekomen, is te vinden in de uitgave Samen leren. Wat we geleerd hebben vertalen we naar Rijkswaterstaatbrede werkwijzen. Centraal hierin staat: handel vandaag al zoals je wilt dat de organisatie morgen wordt.

Samen met ketenpartners

De Omgevingswet vraagt een versteviging van de samenwerking tussen ketenpartners. Er wordt nu al gewerkt aan nieuwe vormen van samenwerking. Een aantal ervaringen van betrokkenen binnen en buiten Rijkswaterstaat zijn gebundeld in 'Samen mogelijk maken'. De interviews in dit boekje schetsen hoe we nu en straks samen uitvoering geven aan de Omgevingswet.

Handreikingen

In de voorbereiding op de Omgevingswet hanteren we binnen Rijkswaterstaat een aantal uitgangspunten voor communicatie. Daarnaast gaan we voor het veranderproces uit van een transitie in fasen. In Communiceren met effect staan deze uitgangspunten kort op een rij.

Wie overweegt een Omgevingswetpilot te starten, begint bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het dagelijkse werk. Dat vergroot de kans op leerervaringen die direct toepasbaar zijn. Rijkswaterstaat verzamelde veel praktische tips voor het opzetten en uitvoeren van een pilot in de handreiking Stappenplan Omgevingswetpilots.

Actief meedenken

We zijn nieuwsgierig naar hoe het bij collega-overheden gaat en zoeken samenwerking met de opstellers van omgevingsvisies. Hoe gaan zij om met belangrijke onderwerpen als waterveiligheid, voldoende schoon water en vlot en veilig verkeer in omgevingsvisies? En bovenal, hoe kunnen we van begin af aan samenwerken aan een duurzame leefomgeving?

Rijkswaterstaat vindt het belangrijk vroegtijdig en actief mee te denken over omgevingsvisies. Daarom nemen we altijd de uitnodiging aan als andere overheden het gesprek met ons willen aangaan. En we nemen zelf het initiatief om inbreng te leveren als we dat van belang vinden voor een goede uitvoering van onze maatschappelijke taken.

Zie ook