Op weg naar een vitale infrasector

Op weg naar een vitale infrasector

Op meerdere manieren zetten Rijkswaterstaat en marktpartijen zich de komende jaren in voor een brede transitie in de infrasector.

Een sector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst. Op deze pagina houden we u op de hoogte van ontwikkelingen binnen dit transitieprogramma.

Aanleiding

Rijkswaterstaat heeft, als uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de opdracht Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Daarbij is de wens van zowel het ministerie als Rijkswaterstaat om toe te groeien naar klimaatneutrale en circulaire uitvoering van projecten en maximaal gebruik te maken van de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.

In 2019 hebben we samen met McKinsey & Company onderzocht of we die taak samen met de markt ook in de toekomst succesvol kunnen vervullen. Om dit te realiseren, is er een brede transitie nodig in de sector, zo was de conclusie van het onderzoek.

Plan van Aanpak

In het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’ staat hoe Rijkswaterstaat, marktpartijen en andere betrokkenen zich de komende jaren willen inzetten. Met onderzoek en experimenten werken partijen stapsgewijs toe naar een vitale infrasector, die duurzaam, innovatief en financieel gezond is en waarbij sprake is van beheerste risico’s. Er zijn ruim 20 maatregelen gepland, waarvan de meeste al in 2020 starten.

Acties plan van aanpak

De acties in het plan van aanpak lopen uiteen van verbetering van de inkoopplanning van Rijkswaterstaat, en daarmee vergroten van inzicht in de inkoopbehoefte voor de markt, tot experimenten binnen concrete projecten. Dit wordt ondersteund met onderzoeken die de feitenbasis verder versterken, zoals onderzoek naar leerervaringen uit eerdere programma’s en projecten. Ook is er een onderzoek naar verdienmodellen van de toekomst, dat wordt getrokken door de markt.

Samenwerking

Het plan van aanpak is in nauwe samenwerking en overeenstemming met brancheorganisaties Bouwend Nederland, MKB Infra, Vereniging van Waterbouwers, Techniek NL, NL Digital, Cumula Nederland, NL Ingenieurs en Astrin en verschillende individuele marktpartijen tot stand gekomen. 

Partijen zijn op meerdere manieren betrokken, zoals een open consultatie via internet, afstemming met vertegenwoordigende brancheorganisaties op basis van een 1e conceptversie en een consultatie tijdens een 24-uurssessie met een aantal genodigden op basis van een vergevorderd concept. De leidende principes uit de Marktvisie en het onderzoek uitgevoerd met ondersteuning van McKinsey & Company dienden als basis voor het plan.

Voortgang

Rijkswaterstaat monitort de voortgang van het transitieprogramma en zal regelmatig berichten over resultaten behaald binnen dit traject. Volg hierover ook de nieuwsberichten op deze pagina.

Documenten

Nieuws