01 Inkoopplanning

Regelmatig publiceert Rijkswaterstaat op deze pagina een geactualiseerde inkoopplanning. Hierin staan de door ons voorgenomen opdrachten van meer dan € 139 duizend voor het komende jaar.

De inkoopplanning bevat opdrachten voor bedrijven die actief zijn in onderstaande inkoopdomeinen van Rijkswaterstaat:

 • Bedrijfsvoering (ook voor andere rijksoverheden)
 • Informatievoorziening
 • Kennis
 • Grond-, weg- en waterbouw (GWW)

Inkoopplanning Rijkswaterstaat november 2020 (gewijzigde versie 10-11)

Rijkswaterstaat streeft ernaar om iedere 4 maanden een geactualiseerde versie van de inkoopplanning te publiceren. De actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed. Hieronder staan de documenten van de inkoopplanning van november 2020. Deze bevatten de voorgenomen opdrachten en worden ingedeeld per inkoopdomein.

N.B. In de publicatie op 5 november 2020 is abusievelijk een verkeerd jaartal genoemd voor de Van Brienenoordbrug. Op 10 november 2020 is dit gecorrigeerd.

Overzicht inkoopplanning november 2020 in Excel
Overzicht inkoopplanning van alle inkoopdomeinen xlsx 41 kB / november 2020
Inkoopplanning GWW-werken november 2020
pdf 214 kB / november 2020
Inkoopplanning GWW-leveringen en diensten november 2020
pdf 199 kB / november 2020
Inkoopplanning kennis november 2020
pdf 193 kB / november 2020
Inkoopplanning informatievoorziening november 2020
pdf 198 kB / november 2020
Inkoopplanning bedrijfsvoering november 2020
pdf 191 kB / november 2020
Inkoopplanning ingenieursdiensten november 2020
pdf 195 kB / november 2020

Factsheets

Rijkswaterstaat verbetert stapsgewijs de zogeheten kerninformatie bij GWW-aanbestedingen. Dit is een van de maatregelen uit het plan van aanpak binnen het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waarin Rijkswaterstaat en markt samenwerken. Voor veel GWW-projecten is er nu een factsheet beschikbaar met kerninformatie. Marktpartijen kunnen hiermee nog beter afwegen welke projecten interessant zijn om op in te schrijven. De informatie op de factsheets wordt regelmatig geactualiseerd naarmate er meer bekend is over een project.

Via de website Publicatiedatabank ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn er factsheets beschikbaar voor de volgende projecten: A27/A12 Ring Utrecht, A27 Houten-Hooipolder, Van Brienenoordbrug, A2 Het Vonderen-Kerensheide, N33 Zuidbroek-Appingedam, A1 Apeldoorn–Azelo - fase 2, Renovatie Krammersluizen, Variabel onderhoud aan verhardingen en kunstwerken regio Zuid-Nederland 2022-2025, Groot Variabel Onderhoud Hoofdwegennet West Nederland-Zuid 2022-2023, Groot Onderhoud bruggen Zeeland, Groot onderhoud stuwen, Vast onderhoud wegen Zuid-Holland, Vervanging en renovatie A73 Roertunnel en Tunnel Swalmen, N35 Nijverdal–Wierden, Prestatiecontract Oosterscheldekering, Renovatie IJsselbruggen A12, A20 Nieuwerkerk aan de IJssel-Gouda, Wilhelminakanaal Sluis II, Aanpassing schuifaanslagen Oosterscheldekering, Bergse diepsluis en Zandkreeksluis, Bediening en besturing Maasobjecten en Tilburg (TB) 3 en Renovatie Princes Marijkesluis.

Onzekerheden

Sinds de publicatie van de vorige inkoopplanning in juni 2020 is voor een tiental werken de marktbenadering gestart. In het oog springende projecten daarbij zijn de vervanging en renovatie A12 IJsselbruggen en de dijkversterking Marken.

Mate van betrouwbaarheid

Voor elke inkoop is in het overzicht aangegeven in welk kwartaal van welk jaar de marktbenadering is gepland. Dit betreft de planning zoals op het moment van publiceren kan worden ingeschat. De mate waarin de plandatum vast ligt, of nog aan verandering onderhevig is, kan per inkoop verschillen. De inschatting van deze onzekerheidsmarge is aangegeven in de kolom ‘mate van betrouwbaarheid’, met de volgende categorieën:

 • Zeker: geen afwijking in tijd te verwachten
 • Redelijk zeker: afwijking van maximaal 2 maanden mogelijk
 • Waarschijnlijk: afwijking van maximaal 6 maanden mogelijk
 • Onzeker: afwijking van meer dan 6 maanden mogelijk

Wij hebben gemerkt dat deze categorisering soms verschillend wordt geïnterpreteerd. Wij menen hiermee voldoende duidelijkheid te scheppen over deze categorisering.

Ingenieursdiensten SO3

Op 1 december 2020 bereikt de raamovereenkomst ingenieursdiensten SO3 de maximale looptijd van 4 jaar en zal definitief aflopen. Het project Diensten 2020-2030 voert in nauwe samenwerking met de markt de voorbereiding uit voor de nieuwe generatie uitbesteding van diensten, waaronder ingenieursdiensten en projectbeheersing. De planning van het project laat zien dat publicatie van de aanbesteding plaatsvindt in Q1 2021. Met inachtneming van de aanbestedingsduur zal de start van de nieuwe generatie dienstenovereenkomsten in Q2 2021 liggen.

Hierdoor ontstaat een periode zonder raamovereenkomst voor ingenieursdiensten; een ROK-loze tussenperiode. Rijkswaterstaat streeft ernaar het risico dat aanbestedingen in deze periode steeds meer uniek op de markt gezet worden, zo klein mogelijk te laten zijn, zowel qua inhoud als proces.

Rijkswaterstaat houdt hierbij de volgende doelstellingen aan:

 • zo uniform en doelmatig mogelijk werken
 • voorspelbaarheid in contractdocumenten en aanbestedingsprocedures
 • hanteren van gestandaardiseerde voorwaarden
 • herkenbaarheid voor medewerkers Rijkswaterstaat en markpartijen doordat de inhoud van de SO3 waar mogelijk overgenomen is in de modellen
 • continuïteit en eenduidigheid bieden aan projecten voor de periode tot de nieuwe raamovereenkomst

Hiervoor zijn intern Rijkswaterstaat onder andere standaard inkoop- en contractmodellen voor de Europese Aanbestedingsprocedures opgesteld.

Mutatieoverzicht GWW-werken groter dan € 100 miljoen

Het Mutatieoverzicht GWW-werken groter dan € 100 miljoen geeft een overzicht van de mutaties tussen de Inkoopplanning november 2020 en de Inkoopplanning juni 2020 voor GWW-werken groter dan € 100 miljoen.

Prestatiecontracten Atlas Droog

De Prestatiecontracten Atlas Droog geeft informatie over Prestatiecontracten op het droge areaal van Rijkswaterstaat. De Atlas Droog biedt meerjarig inzicht in de contracten op het gebied van perceelgrenzen, verwacht jaar van start nieuwe aanbesteding, bijbehorende ZaakID-nummers en legt de link met bijbehorende Inkoopplanning.

Reacties welkom

Rijkswaterstaat probeert marktpartijen zo goed mogelijk te bedienen met informatie over geplande inkoop. Daarom stellen wij reacties zeer op prijs. Wilt u reageren, dan kun u een e-mail sturen.

Aan deze inkoopplanning en bijbehorende producten kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van de inkoopplanning contact op te nemen met de Servicedesk Zakelijk.