Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen in het inkoopdomein GWW

Duurzaamheid is onderdeel van alle projecten die Rijkswaterstaat op de markt zet. In de voorbereiding brengen we de duurzaamheidskansen in beeld en dagen we de markt uit om met duurzame oplossingen te komen. De komende jaren komt de lat steeds hoger te liggen.

Rijkswaterstaat past sinds 2010 bij alle aanbestedingen de criteriadocumenten Maatschappelijk Verantwoord Inkopen toe. Hiermee voldoen we aan de Rijksbrede minimumeisen voor duurzaam inkopen. Dit betreft niet alleen projecten in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW-sector), maar ook inkopen op het gebied van ICT, kennis en bedrijfsvoering.

Instrumenten bij duurzaam inkopen

Verder hanteert Rijkswaterstaat op dit moment 2 standaard instrumenten om duurzaamheid bij aanbestedingen binnen de GWW aan bod te laten komen binnen de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding-methodiek (BPKV), de CO2-prestatieladder en DuboCalc.

CO2-prestatieladder

Vanaf 2013 stimuleren we bij alle projecten de CO2-reductie. Het niveau waarop de aanbieder is gecertificeerd op de CO2-prestatieladder is een van de gunningscriteria. De CO2-prestatieladder is een certificatiesysteem waarmee een aannemer kan aantonen dat hij in zijn bedrijf en in projecten maatregelen neemt die leiden tot beperking van CO2-emissies binnen zijn bedrijf of elders in de keten. Op deze manier wordt de duurzaamheid van de aanbiedende partij in de aanbesteding meegenomen.

DuboCalc

Bij een groot aantal projecten is de duurzaamheid van de aanbieding zelf (het ontwerp en de uitvoering) een gunningscriterium. Dit op basis van de Milieukostenindicator (MKI, berekend met behulp van DuboCalc). DuboCalc is het instrument waarmee berekend wordt welke duurzaamheidswaarde een ontwerp heeft. Op basis van deze score kunnen verschillende ontwerpen en/of inschrijvingen objectief worden vergeleken. Zo beloont Rijkswaterstaat de toepassing van duurzaam asfalt, duurzaam beton en efficiënte bouwlogistiek. Hiermee stimuleren we hergebruik van materialen, beperking van primaire grondstoffen en de keuze voor grondstoffen en werkwijzen met een minimale CO2-emissie.

DuboCalc is sinds 2012 bij circa 30 aanbestedingen toegepast. Vanaf 2020 wil Rijkswaterstaat alle aanbestedingen met DuboCalc uitvoeren.

Klimaatneutraal

Het volgende niveau van duurzaam inkopen is, behalve circulair en gericht op CO2-reductie, ook nog klimaatneutraal. Het project draagt bij aan CO2-reductie en energiewinning. Er worden minder primaire grondstoffen gebruikt en er wordt circulair ontworpen. Zo bereiden we ons voor op 2030, waarin Rijkswaterstaat volledig klimaatneutraal en circulair wil zijn.

Aanbestedingsprocedure

Om duurzaam in te kopen gaat Rijkswaterstaat bij aanbestedingen als volgt te werk:

  • De opdrachtnemer krijgt de ruimte om met innovatieve oplossingen te komen doordat Rijkswaterstaat zoveel mogelijk een oplossingsvrije uitvraag doet via functionele specificaties.
  • Voor specifieke onderdelen van het werk heeft Rijkswaterstaat eisen ten aanzien van de technische oplossingen. In tunnels komt bijvoorbeeld altijd LED-lijnverlichting. Een ander voorbeeld is het gebruikmaken van alleen duurzaam hout.
  • Rijkswaterstaat streeft ernaar om inschrijvingen te beoordelen op totale kosten voor aanleg en beheer (Life Cycle Costing (LCC) en Total Cost of Ownership (TCO). Daar waar mogelijk maakt Rijkswaterstaat de afname van energie onderdeel van het (onderhouds)contract, zodat er een directe prikkel is om energiekosten, en daarmee het verbruik, laag te houden.
  • De aanbieders die zich bij inschrijving verplichten tot een bepaalde CO2-ambitie (waarvoor een certificaat van de CO2-prestatieladder als bewijsmiddel kan worden overlegd) krijgen een - fictieve – aftrek van hun inschrijfprijs via de BPKV-methodiek.
  • Rijkswaterstaat daagt aanbieders uit om via DuboCalc in de BPKV-methodiek een milieuvriendelijk product aan te bieden.