05 Voegovergangen

Voegovergangen en opleggingen

Voegovergangen vormen de schakel tussen wegen, viaducten en bruggen. Ze moeten het verkeer dragen, bewegingen van viaducten en bruggen opnemen, de omgeving van voegovergangen beschermen tegen gevolgschade van lekkage en geen geluidhinder veroorzaken.

Opleggingen verbinden gedragen en dragende delen van constructies (bijvoorbeeld rijdekken en steunpunten). Ze moeten krachten van gedragen delen overbrengen naar dragende delen en bewegingen tussen deze delen toelaten, zonder dat de stabiliteit van constructies in het geding komt.

Gemeenschappelijk belang

Voegovergangen en opleggingen zijn per definitie risicovolle onderdelen. Onvoorzien falen kan grote gevolgen hebben voor weggebruikers en het functioneren van objecten. Het beheersen van deze risico’s is van gemeenschappelijk belang. Daarom wil Rijkswaterstaat kennis van deze onderdelen samen met belanghebbenden binnen de sector opdoen, borgen en delen. Om dit te doen is het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) opgericht en ondergebracht bij CUR Bouw & Infra en CROW. Het PVO vervangt het Loket Voegovergangen zoals dat voor de oprichting binnen Rijkswaterstaat operationeel was.

Inpassing in werkprocessen

Het Nederlandse wegennet wordt zeer intensief gebruikt. De beheerders hebben er belang bij dat aanleg en onderhoud zo efficiënt en duurzaam mogelijk wordt uitgevoerd. Dat voorkomt onveilige situaties, verkeershinder en hoge kosten. Het PVO stelt zich tot doel een veilige en hindervrije doorstroming van het verkeer te waarborgen. Dat doet het PVO door het bevorderen van betrouwbare, duurzame en goed functionerende voegovergangen en opleggingen. Om dit te bereiken ontwikkelt, borgt en deelt het PVO kennis. Gebruik van de kennisdocumenten in werkprocessen draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen. Het PVO geeft proactief voorlichting, doet onderzoek, zorgt voor praktische richtlijnen en verstrekt adviezen. Op de website van het PVO vind je onder andere kennisdocumenten en contactgegevens.