Gewijzigde Tunnelwet

Gewijzigde Tunnelwet

De Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) is per 1 juli 2013 gewijzigd. De wet geldt voor alle nieuwe en bestaande wegtunnels die langer zijn dan 250 m.

In de wet worden onder andere de volgende zaken geregeld:

  • heldere norm voor wegtunnels
  • wettelijke norm getoetst door middel van de methodiek QRA tunnels
  • gestandaardiseerde uitrusting voor nieuwe rijkstunnels (vastleggen in de planologische fase)
  • scenarioanalyse, deze analyse kan input leveren voor het veiligheidsbeheerplan, maar kan niet leiden tot extra of aanvullende voorzieningen
  • Commissie voor de tunnelveiligheid wordt opgeheven

Met de vastlegging van de standaarduitrusting hoeven voor rijkstunnels geen keuzes meer gemaakt te worden over voorzieningen als ventilatoren, camera’s en verlichting. Hiermee wordt het bestaande veiligheidsniveau van Nederlandse tunnels gehandhaafd.

Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels

Naast de Warvw is de Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Rarvw) per 1 juli 2013 aangepast. In de Rarvw is de lijst met voorzieningen (limitatief) opgenomen voor de gestandaardiseerde uitrusting.

Tevens bevat de RARVW een aantal bijlagen:

  • QRA tunnels (gewijzigde)
  • Leidraad veiligheidsdocumentatie voor wegtunnels
  • uitgangspunten bedienprocessen
  • op prestatie-eis niveau eisen aan de gestandaardiseerde uitrusting

In 2018 is de eerste 5-jaarlijkse evaluatie van de werking van de gestandaardiseerde uitrusting uitgevoerd. Deze evaluatie zal leiden tot enkele aanpassingen van de RARVW die via het doorlopen van het vaststellingsproces zullen worden doorgevoerd.

Documenten